יתכן שאתם מפסידים כספים רבים והיד קלה על ההדק. ולכן זה הזמן להעמיק ולבחון את תשלומי אגרות החוץ ברשות ולוודא כי מערכת החיובים נבדקת ומדוייקת ושום דבר לא מתפספס.

החודש פורסמו תעריפי אגרות החוץ בחינוך המיוחד. התעריפים מיועדים להתחשבנות בין הרשויות המקומיות וכן בעלויות החינוך. התעריפים עודכנו לעומת שנה קודמת בשיעור שולי.
רשות מקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי קיום מוסד חינוך העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. במקום שלא קיים בו מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ בתחומה של רשות אחרת. הרשות המקומית תנפיק עבור התלמיד "אישור תלמיד חוץ" שבו היא מאשרת את שיבוצו. וכן "התחייבות לתשלום החוץ".
התשלום מיועד להוצאות תפעוליות שמושתות על הרשות המקומית, ואינן מתוקצבות ע"י משרדי ממשלה.

התעריף נקבע מדי שנה ע"י וועדה משותפת למשרד החינוך ולמרכז השלטון המקומי, ומשתנה בין סוגי הלקויות, שכבה, וכן בין כיתת חנ"מ במוסד חינוך מיוחד, לכיתת חינוך מיוחד במוסד רגיל. קטגוריה ראשונה – כיתות מיוחדות בבית ספר רגיל. קטגוריה שניה – כיתות וגנים במוסדות לחינוך מיוחד חריגות קלות ולקויי חושים. קטגוריה שלישית – בעלי לקויות קשות.

בכל קטגוריה נקבע תעריף בסיסי ותוספות אפשריות. תעריף הבסיס נע בין 3,568 ₪ בגני ילדים – לקויות קלות, ל 9,219 ₪ לשנה בלקויות קשות. על תעריף הבסיס מתווספות תוספות שונות בהתאם למסופק ע"י הרשות/ הבעלות: פסיכולוג, שמיה, סיעת תגבור מוסדית, מגמות לימוד, בריכה טיפולית, תל"ן כיתתי ומשרות ספרן ברייל ומתורגמן.
בחינוך הרגיל התעריף עומד על כ 820 ₪ משתנה בהתאם לשכבת הגיל.

מקור חוק והוראות?

– תלמידים רגילים: סעיף 7א לחוק לימודי חובה, וכן תקנות לימוד חוה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת).
– תלמיד חינוך מיוחד: הינו סעיף 4(ג) לחוק החינוך המיוחד.
– חוזרים שנתיים של המשרד "תשלום עבור תלמידי חוץ": האחד חוזר ארגון ומינהל בו מפורטים עקרונות החיוב ואמצעי האכיפה. השני הודעות ומידע בו יפורסמו תעריפים וטפסים רלוונטיים.

מתי הרשות לא תהיה מחויבת בתשלום?

– רשות המספקת פתרון בתחומי הרשות, ושליחה לרשות אחרת הינה יוזמת ההורים ללא אישור מהרשות, אינה חייבת בתשלום האג"ח.
– כאשר רשות מספקת למוסד תשתיות ותחזוקה שוטפת יש לבחון פרטנית את מידת מחויבותה לתשלומי האג"ח.

הבדלים בין חינוך מיוחד לחינוך רגיל?

 חינוך מיוחדחינוך רגיל
תשלום לבעלות פרטיתתשלום אגרות חוץ ניתן גם למוסד חינוך בבעלות פרטית וגם למוסד בתחומי הרשות.בעלות פרטית אינה זכאית לתשלום אגרות חוץ. לעניין רשתות חינוך על יסודי נקבע כי מדובר ברשות חינוך.
נוהל קיזוז – סיוע של משרד החינוך בביצוע גביית החוב במקרה שרשות לא משלמת את חובה.יש אפשרות להפעיל נוהל קיזוז חובות. בקשה לקיזוז תועבר אחת לשנה במרוכז לכלל החובות – החל מתאריך ה 1.7 לכל שנה.אין אפשרות להפעיל נוהל קיזוז חובות. אפשרי להיעזר במנהל מרכז הגישור במרכז לשלטון המקומי.
תעריפיםתעריפי בסיס ותעריפי תוספתתעריף בסיסי בלבד

הוראות מיוחדות:

⇐ תלמיד שלמד חלק מתקופת הלימודים דרישת התשלום תעשה בהתאם לתקופת שהייתו במסגרת החינוכית.
⇐  תלמיד שהרשות שלחה ללמוד במוסד ברשות אחרת חלה חובה לאפשר סיום לימודים במוסד הקולט.
⇐  הורים המחליטים לשלוח מיוזמתם תלמיד ללמוד בתחום שיפוט של רשות אחרת נדרשים לקבל אישור מהרשות השולחת והקולטת. ההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד החוץ מכיסם.
⇐  תלמידי אומנה או תלמידי פנימייה נחשבים לתושבי הרשות המקומית שבשטחה נמצאת הפנימייה/ משפחת האומנה.
⇐  תלמידים במסגרות פסיכיאטריות – מטעמי חסיון הדרישה תועבר דרך משרד החינוך ללא פרטי התלמידים. רק אם האשפוז מעל 21 ימים. (הבעיה: בהעדר מידע לגבי זהות התלמיד נמצא כי מבוצע תשלום כפול גם למוסד החינוך וגם לבית החולים)

השאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם

האם הגשתם את כל דרישות התשלום להם אתם זכאים? מלוא הכנסות תלמידי החוץ הנקלטים במוסדות שלכם – נגבים בעבורם אגרות חוץ?
האם בדקתם את דרישות התשלום אותם אתם מקבלים? ואולי בכלל מומלץ לבצע בקרה מדגמית בשטח מעת לעת לוודא שמה שמושלם – מבוצע.

 מיועד עבוראישורים נדרשים ומגבלות
תעריף בסיסיחשמל, מים, חומרים מתכלים, שרתים ומזכירים (השלמת התקצוב).
השלמת של 30% מעלות הסייעת הכיתתית (בלקויות קלות)
מיועד ל 41 שעות.
יש לבחון האמנם לפי תקן המוסד זהו פרק הזמן שמתקיימת הפעילות.
פסיכולוג32% מעלות העסקתו.במוסדות מוכש"ר ניתן לדרוש רק במקום שבו השירות לא סופק ע"י השירות הפסיכולגי העירוני.
סייעות תגבור30% מעלות סייעת תגבור.בהתאם לאישור הממונה על הסייעות במחוז. עד תקרה של 41 שעות – 464 שעות לשנה או 361 שעות לשנה בלקויי חושים.
שמירה36% מעלות השמירה במוסד.במוסד שאינו בבעלות הרשות אפשרי לדרוש שמירה רק אם מבוצעת ע"י הרשות המקומית ובהסתמך על אישור הרשות.
תוספת בגין מתקני לימוד מגמותבהתאם לרשימה סגורה כמו חדרי מלאכה, מטבח טיפולי, חממות חקלאיות וכן הלאהמספר שעות הלימוד בכל מגמה לא יפחת מ 5 ש"ש / יתקיים בתחומי המוסד / לא יעלה על 30% מתקן השעות בכיתה / תתבסס על מערכת השעות הכיתתית
בריכת שחיה טיפוליתיש להבחין בין ברכה קטנה/בינונית, לבין בריכה גדולה.מקורה, לאורך כל שנת הלימודים, חלק מתוכנית הלימוד של התלמיד ושל הכיתה!
תל"ןתוספת שעות מאושרת ע"י משרד החינוך (אפשרי רק בלקויות שאינן קלות). בתנאי שלא בוצעה גביה מהורים.

להלן הקישור לחוזר אג"ח תשע"ט >>>
בסוף החוזר קישור לנספחים הרלוונטיים להתנהלות הגבייה וההתחשבנות בין הרשויות.