רשות מקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי קיום מוסד חינוך העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. במקום שלא קיים מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ בתחומה של רשות אחרת. הרשות המקומית תנפיק עבור התלמיד “אישור תלמיד חוץ” שבו היא מאשרת את שיבוצו. וכן “התחייבות לתשלום החוץ”. התשלום מיועד להוצאות תפעוליות שמושתות על הרשות המקומית, ואינן מתוקצבות ע”י משרדי ממשלה.

אגרות החוץ מיועדות להוצאות שאינן מתוקצבות ע”י המשרד, ועיקרן:

⇐ הוצאות תפעול כגון מים, חשמל, אחזקה וניקיון.
⇐ צרכי משרד כגון דואר, טלפון וצילום
⇐ שכר שרתים ומזכירים) חלקה של הרשות בלבד)
⇐ שכר סייעות כיתתיות (רק בקטגוריות שהמשרד מתקצב שכר ב – 70% בלבד.

התעריף נקבע מדי שנה ע”י וועדה משותפת של משרד החינוך והמרכז השלטון המקומי, ומשתנה בין סוגי הלקויות, שכבה, וכן בין כיתת חנ”מ במוסד חינוך מיוחד, לכיתת חינוך מיוחד במוסד רגיל.
קטגוריה ראשונה – כיתות מיוחדות בבית ספר רגיל.
קטגוריה שניה – כיתות וגנים במוסדות לחינוך מיוחד חריגות קלות ולקויי חושים.
קטגוריה שלישית – בעלי לקויות קשות.
התעריפים מיועדים להתחשבנות בין הרשויות המקומיות וכן בעלויות החינוך. התעריפים עודכנו לעומת שנה קודמת בשיעור שולי.

בחינוך המיוחד – בכל קטגוריה נקבע תעריף בסיסי ותוספות אפשריות. תעריף הבסיס נע בין 3,126 ₪ בגני ילדים – לקויות קלות, ל 9,253 ₪ לשנה בלקויות קשות. על תעריף הבסיס מתווספות תוספות שונות בהתאם למסופק ע”י הרשות/ הבעלות: פסיכולוג, שמירה, סיעת תגבור מוסדית (בגין החלק המושת על הרשות), מגמות לימוד, בריכה טיפולית, תל”ן כיתתי ומשרות ספרן ברייל ומתורגמן. תוספות יכולות להגיע גם ל 19,104 ₪. (תלמיד עיוור עם סיוע וכו’)
בחינוך הרגיל התעריף עומד על כ 680 ₪ לגנים ולבתי ספר ובחטיבה עליונה 873 ₪.

מקור חוק והוראות?
תלמידים רגילים: סעיף 7א לחוק לימודי חובה, וכן תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת).
⇐  תלמיד חינוך מיוחד: הינו סעיף 4(ג) לחוק החינוך המיוחד.
חוזרים שנתיים של המשרד “תשלום עבור תלמידי חוץ”: האחד חוזר ארגון ומינהל בו מפורטים עקרונות החיוב ואמצעי האכיפה. השני הודעות ומידע בו יפורסמו תעריפים וטפסים רלוונטיים.

מתי הרשות לא תהיה מחויבת בתשלום?
⇐ רשות המספקת פתרון בתחומי הרשות, ושליחה לרשות אחרת הינה יוזמת ההורים ללא אישור מהרשות ללא טופס התחייבות, אינה חייבת בתשלום האג”ח.
⇐ כאשר רשות מספקת למוסד תשתיות ותחזוקה שוטפת יש לבחון פרטנית את מידת מחויבותה לתשלומי האג”ח.

הבדלים בין חינוך מיוחד לחינוך רגיל?

טבלה 1

הוראות מיוחדות:

⇐ תלמיד שלמד חלק מתקופת הלימודים דרישת התשלום תעשה בהתאם לתקופת שהייתו במסגרת החינוכית.
⇐ תלמיד שנשלח ללמוד במוסד ברשות אחרת חלה חובה לאפשר סיום לימודים במוסד הקולט.
⇐ הורים המחליטים לשלוח מיוזמתם תלמיד ללמוד בתחום שיפוט של רשות אחרת נדרשים לקבל אישור מהרשות השולחת והקולטת. ההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד החוץ מכיסם.
⇐ תלמידי אומנה או תלמידי פנימייה נחשבים לתושבי הרשות המקומית שבשטחה נמצאת הפנימייה/ משפחת האומנה.
⇐ תלמידים במסגרות פסיכיאטריות – מטעמי חסיון הדרישה תועבר דרך משרד החינוך ללא פרטי התלמידים. רק אם האשפוז מעל 21 ימים. (הבעיה: בהעדר מידע לגבי זהות התלמיד נמצא כי מבוצע תשלום כפול גם למוסד החינוך וגם לבית החולים).

השאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם

דיאלוג

טבלה 2

נוהל קיזוז חובות ע"י משרד החינוך, במוסדות החינוך המיוחד:

בין משרד החינוך למרכז השלטון המקומי גובשה הבנה במטרה לסייע בידי הרשויות/הבעלויות הקולטות לקבל את התשלומים עבור תלמידי החוץ (בחינוך המיוחד בלבד) מהרשויות שלא פרעו את חובן. משרד החינוך אינו מחויב בשירות זה על פי חוק, והדבר נעשה מתוך מחווה של רצון טוב כלפי הרשויות והבעלויות הקולטות ילדים בחינוך המיוחד, כעניין שבמדיניות ולא בשל חובה חוקית.

רשות/בעלות קולטת תוכל לפנות למשרד החינוך בבקשה שיבדוק אפשרות לבצע את קיזוז החוב מחשבונה של הרשות השולחת, וזאת במסגרת העברת הכספים החודשית שמשרד החינוך מבצע לאותה רשות. הרשות/הבעלות הקולטת תזוכה בכספי הקיזוז.

לקבלת הדגשים בהגשת בקשת הקיזוז פנו אלינו miris@cpa.mishor.co.il