​סיעת שניה תוקצבה במקדמה אוטומטית בהתאם למספר הילדים. על המוסד לדווח על מצבת הסייעות, על מנת להבטיח כי לא יבוצע קיזוז. גן זכאי לסייעת שניה כאשר הוא מונה לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4.
אלו ילדים "נספרים"?
כאשר בגן שוהים ילדי חובה, ילדים אלו נספרים ראשונים ויכולים לבטל זכאות התקצוב. בהתאם למצבת התלמידים הסופית בחודש פברואר, נקבעת זכאות הגן.
נתוני התלמידים בחודש פברואר הם הנתונים הקובעים לזכאות סייעת שניה בגן. כאמור הזכאות לסייעת שניה הינה בגן עם 30 תלמידי טרום חובה. במידה ויש בגן גם ילדי חובה הם נספרים ראשונים לאישור הפעלת הגן.
דוגמה לגן:
אישור רישיון הפעלה       32 תלמידים
בפועל מדווחים                32 תלמידים (מתוכם 3 ילדי חובה ו 29 ילדי טרום חובה)
מספר תלמידים נספרים לצורך תקצוב סייעת שניה = 29 = הגן לא זכאי! (32-3=29)
תלמידים מעבר למספר המאושר ברשיון הפעלת הגן, גם הם לא נלקחים בחשבון. אולם משרד החינוך שוב בוחר ראשונה בילדי חובה, ומשכך "נפלטים" ילדי טרום חובה
דוגמה לגן:
אישור רישיון הפעלה      32 תלמידים
בפועל מדווחים               35 תלמידים (מתוכם 4 ילדי חובה ו 31 ילדי טרום חובה)
מספר תלמידים נספרים לצורך תקצוב סייעת שניה = 28 = הגן לא זכאי! (35-3-4=28)