איך נגדיל את מענק האיזון שאנחנו מקבלים? האם הדבר אפשרי?

מענק איזון מועבר היום לכ –200 רשויות זכאיות.
המענק מבטא הכרה של משרד הפנים בחוסר האפשרות של הרשות להגיע לאיזון תקציבי באופן עצמאי. מודל הקצאת המענק מבוסס על הפער שבין חישוב ההכנסה להוצאה לנפש.
בפועל, המענק מחושב כ'מודל' וכמעט אינו מביא בחשבון נתוני הכנסות והוצאות בפועל.

בצד ההוצאה – נקבעת הוצאה בסיסית לנפש – אשר שונה בין עיריה/מועצה מקומית/מועצה אזורית- תוך התחשבות בפרמטרים שונים שנוספים או מופחתים מסכום ההוצאה לנפש.
כך לדוגמה רשות שיש בה שיעור גבוה של אוכלוסייה בגילאי 0-18 תזכה בתוספת לסכום ההוצאה בגין חינוך, רשות שיש בה שיעור גבוה של עולים – תזכה בתוספת קליטת עליה. למועצות אזוריות תהיה הכרה בפיזור הישובים ובמספר הישובים.

בצד ההכנסה – נלקחים הנתונים בפועל לפי הדוחות הכספיים, אך דא עקא, נקבע סכום הכנסה מינימלי לתושב, ללא קשר לגביה בפועל. במרבית הרשויות אין רלוונטיות לתחשיב המענק בגביה שמבוצעת בפועל.

המענק מבטא את הפער שמתקבל מהכנסה לנפש להוצאה לנפש
"הפער" המחושב, מוכפל במספר התושבים והתוצאה המתקבלת מספקת את מענק הבסיס.
למענק הבסיס מתווספת תוספת:
+ ​תוספת בגין ​פירעון מלוות   (שיעור של 16%-6% מיתרת המלוות תתווסף למענק ובלבד שסכום הפרעון השנתי בפועל לא נמוך מהתוספת האמורה).
+ עלויות פנסיה
מתקבל המענק הסופי. (15% מסכום המענק מותנים בעמידה ביעדים)

סיכום שונות בהתאם לאשכול הרשות

פרמטר הרחבה
מקדם העדפה בגין אשכול הרשותתוספת בין 10% ל-15% לפי אשכולות.
מגבלת גידול מענק בין השניםתוספת בין 10% ל-15% לפי אשכולות.
פרעון מלוות מוכר לחישוב למענקשיעור הפרעון המוכר הינו בין 6% ל-16% לפי אשכולות.
תקרת הוצאה לנפש (*)באשכולות 1-5 נקבעה תקרה גבוהה יותר.
שיעורי גביה נדרשים בארנונה (*)מושפעים גם הם מאשכול הרשות.
לנוחיותכם, קישור למחשבון מענק איזון

000

המחשבון מבוסס על הנחיות לחישוב המענק שפורסמו בשנת 2016