⇐ בדיקת שלמות הוצאות התמקד בהוצאות ששולמו באמצעי תשלום פרטיים, כרטיס אשראי פרטי או באמצעות ה"ק . מנוי? חניה? ביטוחים? אם חלק מהפעילות שלך מבוצעת בבית או במקום עיסוק נוסף, וודא כי הוצאות המקום נכללו: ארנונה, מים, חשמל וכן הלאה.
⇐ הגדלת הוצאות ורכישת שירותים (שאינם רכוש ואינם מלאי) תיחשב להוצאה. ההוצאות המקובלות לעניין זה הן בדרך כלל פרסום, יחסי ציבור, תיקונים, אחזקה, ייעוץ עסקי משפטי או שיווקי. מי שמדווח על בסיס מזומן חייב גם לשלם את התמורה בפועל עד סוף השנה.
⇐ בדיקת עיתוי הכנסות והוצאות – באופן כללי, דחיית הכנסות והקדמת הוצאות תביא להקטנת חבות המס בשנה השוטפת. כמובן שיש לבצע דחייה כזו אך ורק באופן חוקי. מס חברות ירד בשנת 2018 ל23%.
⇐ הכרה בחובות אבודים רצוי להקדים ולסכם טיפול בחובות בעייתיים, לקבוע את סכום ההפחתה ולזקוף אותו בחשבונות או להביא לסיום הליכי גבייה או פשרה. חובות אבודים מוכרים כהוצאה רק אם מוכח כי נעשו כל המאמצים לגבותם. לצורך קיזוז מע"מ יש לבקש אישור מיוחד.
⇐ מתן תרומות לגופים בעלי אישור 46 – תרומות לגופים מוכרים מזכות בהנחת מס של 35% מהתרומה (ובחברה 23% בשנת 2018). תאריך פירעון התשלום חייב להיות עד סוף השנה. הקבלות צריכות להיות מקוריות! להלן קישור לאתר מ"ה. כמדובר בסכום גבוה מס הכנסה מבקש דפי בנק.
⇐ תשלום לביטוח לאומי– 52% מהתשלום לביטוח לאומי כעצמאי נחשב כהוצאה ומפחית את ההכנסה החייבת במס. שימו לב, תשלום הפרשי שומה עד ליום 14/02/2019 והגדלת מקדמות עד ליום 03/03/2019 יוכלו להחשב כהוצאה בשנת 2018.