לא פחות ממהפכה – חוק החינוך המיוחד צפוי להיות מיושם בכל חלקי הארץ כבר בשנת תש"פ. השלכה מרחיקת לכת על כלל המוסדות, ובעיקר מוסדות החינוך הרגיל! תלמידי החינוך המיוחד מוגדרים כתלמידים הזכאים ל"שירותי חינוך מיוחדים". שירותים אלו יכולים להינתן הן במוסדות לחינוך מיוחד והן במוסדות רגילים. ההורים הם המחליטים העיקריים על מסגרת הלימודים


רפורמה


מושגים על קצה המזלג:

הדגשים

דרגות תפקוד – קביעת רמת תפקוד 1-2 של תלמיד בלקות קלה נקבעת ע"י הצוות הרב מקצועי במוסד. תלמידים אלו לומדים במסגרת החינוך הרגיל ואינם יכולים ללמוד במוסדות לחינוך מיוחד. קביעת רמת תפקוד 3-4 וכן לקויות קשות נקבעות ע"י וועדת זכאות ואפיון. ההורים זכאים לבחור את מסגרת הלימודים.
בחירת מוסד הלימודים – תלמיד "הזכאי לשירותי חינוך מיוחד" ברמת תפקוד 3-4 יכול לבחור להשתלב בכל בית ספר. בית ספר רגיל או בבית ספר חינוך מיוחד. אין אפשרות לחסום תלמיד ללמוד בבית ספר רגיל, ולא משנה איזו לקות, למעט אם עלול לגרום נזק לעצמו ולסביבה.
תקצוב – מוסדות החינוך המיוחד וכן כיתות חינוך מיוחד במוסדות רגילים יתוקצבו כבעבר אולם צפוי צמצום משמעותי במוסדות ובכיתות אלו. במוסדות חינוך רגילים יתוקצב סל שירותים לתלמיד.

סל שירותים לתלמיד אשר בחר ללמוד בבית ספר רגיל ולא במוסד לחינוך מיוחד:

1.שעות הוראה שבועיות – שעות הוראה, טיפול והנחיית צוות. מספר השעות אינו משתנה בהתאם לסוג הלקות של התלמיד ודומה לתקצוב שעות שילוב שהיה נהוג בעבר בגין הלקויות הקלות.

שכבהש"ש הוראה לתלמיד
גן ילדים, בית ספר וחטיבת ביניים2.7
חטיבה עליונה (למעט המופיע ברשימה מטה (*)4.55
חטיבה עליונה תלמידי 07 וכן כמופיע ברשימה מטה (*) 2.4-2.9

(*) לליקויי למידה בבעייתיות, הפרעות התנהגותיות/רגשיות ומשכל גבולי

ניתן להמיר שעות הוראה (עובד הוראה) בשעות סיוע (סייעת מנהלית) לפי נוסחת ההמרה הבאה:
בגני ילדים ובתי"ס יסודי וח. ביניים 1 שעת הוראה = 4.3 שעות סיוע, בח. עליונה 1 שעת הוראה = 5.4 שעות סיוע
עד לתאריך ה 15.6.2020 בכל שנה נדרש המוסד לדיווח פילוח התמיכות מהסל האישי לתלמיד. בשנה נוכחית לקראת תשפ"א התקבלה אורכה עד לתאריך ה 10.7.2020

2. שעות סיוע – כמעט ולא קיים בלקות קלה. בלקות מורכבת יותר משתנה בין 8 ל 24, בהתאם לסוג הלקות ורמת התפקוד ראה פרוט בנספח

3. הנחייה מקצועית – תקצוב של 0.5 ש"ש עבור הנחיית הצוות וההורים.

הערות לתשומת לב:

 1.  מצבת התלמידים בכיתה – לא קיימת מגבלה למספר התלמידים המשולבים בכיתה. תשובת משרד החינוך הינה כי השילוב בכיתה ייבחן על פי מורכבות הצרכים האישיים של התלמיד המשולב אל מול הרכב הכיתה ובשיתוף וועדת השיבוץ ברשות. כלומר: הערפל רב מהידוע.
 2. תקציבים נוספים המתקבלים בחינוך הרשמי – במוסדות הרשמיים מתקבל תקציב נוסף בגין הכלה כגון תקציב שקלי, שעות הכלה, מרחבי הכלה, תומכי הוראה, רכז הכלה והשתלבות, פיתוח מקצועי, יועץ, ועוד.
  מבדיקתנו מול משרד החינוך לגבי מוסדות מוכר שאינו רשמי עולה כי:
  מרחבי הכלה – ניתנים לחט"ב ולמוכר שאינו רשמי.
  פיתוח מקצועי ותומכי הוראה – ניתן גם עבור המוכר שאינו רשמי
  X תקציב שקלי ושעות הכלה – לא מתקבל במוכש"ר – רק בחטיבות הביניים וברשתות העצמאי והמעיין.
  X רכז הכלה והשתלבות – לא מתקבל במוכש"ר – חט"ב ורשמי.