בחינה של שינויים בפעילות העסק והשלכה על חובת החוק: שינוי במחזור העסק? בשיעור רווח גולמי או רווח נקי? במספר מועסקים?

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.