מס הכנסה: החל משנת 2014 בני זוג זכאים לחישוב נפרד אם התקיימו כל אלה:

(א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.
(ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ועומדת ביחס ישיר לתרומתו.
(ג) אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

ביטוח לאומי: יש לדאוג לקיומם של מספר עקרונות מצטברים שפורסמו:

(א) מתבצעת עבודה בעסק או במפעל.
(ב) העבודה מתבצעת באופן סדיר (ולא מדי פעם בפעם כשיש צורך).
(ג) העסקת בן המשפחה מתבצעת בעבודה שאילולא עשה אותה בן המשפחה – הייתה נעשית בידי עובד אחר. כלומר, העבודה נחוצה וחיונית.