לתשומת לב, חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של שנת 2016 של טופס 102 למס הכנסה. כמו כן יש לבחון חובת דיווח לשנת 2017. כל מחזורי ההכנסות מתייחסים להכנסות שהתקבלו ולא להכנסות בשווה כסף.

עמותה חייבת בהנהלת חשבונות כפולה לפי מס הכנסה במחזור הכנסותיה מעל 500,000 ₪ בשנה או שהיא מעסיקה בשנת המס הנוכחית 10 עובדים ומעלה.
> ניכוי במקור משכירות / שכר מרצים – עמותה שמחזור הכנסותיה מעל 500,000 ₪ או שיש לה בשנת המס הנוכחית 10 עובדים ומעלה, חייבת בדיווח על תשלומי שכירות ושכר מרצים בטופס 102 החודשי ובטופס 856 השנתי, גם אם היא איננה צריכה לנכות במקור.
>  "חוק עסקאות גופים ציבוריים" קובע שכל עמותה, גם עם מחזור קטן וגם ללא ותק או עובדים חייבת לבדוק עם כל התקשרות עם ספק מעל 4,920 ₪ בשנה שיש לו "אישור ניהול ספרים".
> כל עמותה שדיווחה במהלך השנה בטופס 102 על תשלומים לספקים, חייבת בהגשת טופס 856, גם אם היא לא היתה חייבת בכך על פי התקנות.
> ניכוי במקור מספקים – אם בין השנים 2013-2015 העמותה העסיקה בכל שנה 10 עובדים ומעלה או שמחזור עסקאותיה באחת מהשנים הללו עלה על 3,200,000 ₪, עליה לנכות במקור לספקים ולדווח טופס 856 החל משנת 2017. כלומר שעל כל תשלום מעל 4,920 ₪ (לספק, שנתי) עליה לנכות במקור אלא אם הספק מציג אישור.

מספר עובדיםמחזורחייב בהנח"ש כפולה?חייב בניכוי במקור (856)הערה
0-9בין 0-500,000XXאם בשנה הנוכחית, אין למוסד 10 עובדים, ומחזור עסקיו נמוך מ-500,000 ₪, הוא אינו חייב בדיווח 856.
0-9בין 500,000 ל-3,200,000VXלפי רשם העמותות, עמותה שאינה רשומה כמוסד במס הכנסה (כגון איגוד המנגנים) חייבת בהנהלת חשבונות כפולה החל ממחזור של 1,250,000 ₪.
0-9למעלה מ-3,200,000VVאם אפילו באחת משנות המס ב-3 השנים שקדמו לשנה שעברה, המוסד עבר על ה-3,200,000 ₪ - המוסד חייב ב-856.
10 ומעלהכל סכום, אפילו שקלVVאם בכל אחת מ-3 השנים שלפני שנה שעברה היו למוסד 10 עובדים ומעלה.