בחוק ההסדרים 2019 נקבע כי הפרשות המעסיק לביטוח לאומי בגין עובדיו יעלו באופן הבא למשך 5 שנים:

ממועד הפרסום ברשומות: 0.1%
החל מה -01.05.19: 0.1%-0.35% – מותנה באישור תקנות