לאחרונה פרסם מינהל ההסדרה מדיניות חדשה. במדיניות החדשה, לעומת הקודמת, תתאפשר הכרה בנסיבות מקלות בהתייחס למכלול הפרטים. יישום המדיניות החדשה מותנה בהפסקת ההפרה, תיקונה, כולל אישור בודק שכר ומנהל התאגיד.

במסגרת העדכון עודכנו 2 הוראות מרכזיות:
א. הטלת סנקציה על מעשה שמהווה שתי הפרות או יותר – תוטל סנקציה אחת לפי ההפרה החמורה ביותר.
ב. הפרת אותה הוראה כנגד מספר עובדים – תוטל סנקציה אחת בלבד.

כמוכן נקבעו נסיבות עובדתיות מקלות:

אי תשלום – שאינו עולה על 5% (בשכר/בהפרשות/בניכויי רשות).
תשלום שכר באיחור – כאשר האיחור עד 7 ימים.
אי הצגת מודעת שכר מינימום – אם פרטי שכר המינימום מופיעים בתלוש השכר.
אי מסירת תלוש שכר – באופן חד פעמי, כאשר שולמו כל הזכויות בתלוש.
איחור במסירת תלוש – איחור של עד שבועיים, כאשר אינו שיטתי וחוזר על עצמו.
פרטים בתלוש השכר – כאשר הפרט החסר קיים במסמך אחר שמסר המעסיק, או פרט אישי.
מסירת הודעה לעובד – איחור, כאשר האיחור אינו עולה על 15 יום.
אי מסירת אישור בדבר מועד תחילה וסוף – ככל שהאיחור אינו על על 45 ימים, או שיוצג טופס 161 שנערך במועד.
פרט חסר הודעה לעובד – כאשר מצוי במסמכים אחרים. לדוגמה כאשר העובד יודע לציין שם הממונה בפעם הראשונה שנשאל למרות שחסר בטופס ההודעה, או יום המנוחה השבועי אם מקום העבודה סגור ביום המנוחה.

קישור למסמך ההקלות