במקרים בהם מוסד לא תוקצב מכל סיבה, ואושר לו רטרואקטיבית תקצוב. (ועדת ערר, בית משפט וכן הלאה) קבלת התקצוב מותנית בביצוע ביקורת שכר.
התקצוב שיועבר בפועל למוסד יהיה כנמוך מבין השניים: עלות השכר בפועל לצוות או גובה התקצוב.
על מנת לקדם את תקצוב המוסד ולקבל הקצאת ביקורת למוסד הספציפי, יש לפנות קודם לגורם המטפל במשרד החינוך.

מצ"ב קישור

תוספת שיקלית 2016

חודש קודם התקבלה תוספת תיקצוב רטרו לעובדי הוראה ביסודי ובגנים רטרו מחודש 9.16

 עו"ה וגננותסייעות
סכום התוספת למשרה מלאה10866.88
חודש תחילת זכאות9.167.16

התוספת הינה שכר לכל דבר עניין הן לעניין ערך השעה והן לעניין הפרשות פנסיוניות ופיצויים
נציין, כי טרם פורסם חוזר הנחיות לתשלום ע"י אגף כח אדם בהוראה.