החודש, לראשונה, קיבלו מוסדות רבים בקשת מסמכים ממבקרי משרד הרווחה. מטרת הביקורת לבדוק תשלומי השכר לעובדים סוציאליים.
המידע הינו ראשוני, וטרם ידוע מה עשויות להיות ההשלכות של ביקורת כזו.
איגוד העובדים הסוציאליים, בפרסומיו, מבהיר כי גם קבלני משנה ועמותות המקבלות תקציב ממשרד הרווחה עבור תקנים של עובדים סוציאליים, נדרשים לשלם שכר תואם להסכם הענפי.
טרם הוברר עד כמה דרישת השוואת השכר עומדת במבחן משפטי.
המלצתנו בשלב ראשון:
א. לבחון מהי ההשפעה הכספית להצמדת שכר העוסי"ם להסכם הקיבוצי.
ב. לבחון מהי התחייבות המוסד במכרז או מסמך ההתקשרות.

במקרה של ספק האם הפעילות מחייבת העסקת עו"ס, מומלץ לעיין בתנאי המכרז או מסמך/הסכם ההתקשרות האם קיימת דרישה לתקן מינמלי של עו"ס.
למשל: תקצוב רווחה לפנמיות מוסדות ציבור, לכאורה מתייחס רק להשתתפות באחזקת התלמיד, אולם חשוב לבדוק לעקוב.

לפרטים נוספים: רחל רביץ, שלוחה 61 | rachel@cpa.mishor.co.il