בשבועות האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים. (בהתאם לנוהלי תיקצוב תשע"ח) ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים להציג את מלוא הנתונים של עובדי המוסד, וכן לבצע חישוב מלא של השכר ואיתור פערי שכר שהעובד זכאי ולא קיבלם.
בדומה לביקורות שבוצעו בשנה שעברה, גם ביקורת זו הינה במתכונת משולבת, בה מתבקש המוסד לבצע חישוב מלא של חישוב השכר מחדש לכל 4 השנים, ולהגיש למבקר תחשיב פערי שכר כבר בשלב ראשון. את החישובים יש לגבות באסמכתאות כפי שמפורט בנוהל ביקורות שכר.

[השלבים בביקורת השכר]

שלב א' – חישוב פערים 
הגשת חישובי השכר, ונתוני העובדים – נדרש תוך 4 חודש ביניהם נתונים מלאים של שעות, תפקידים ונתוני כח אדם בהוראה. וכן טבלאות מלאות המציגות את חישוב פערי השכר.
שלב ב' – השבה 
נדרש להגיש אסמכתאות על תשלום הפערים לעובדים. תוך חודשיים נוספים. בהתאם לנוהל ביקורות שכר, ביקורת תוכל להסתיים עם סיום השבה של 50% מהפערים. וקיזוז תקציבי של 50% הנותרים. בהתאם לעדכון האחרון מאגף רישוי בקרה ואכיפה – נדרש כי 50% יחושבו מכל רכיב בנפרד (שכר, גמל, קרן השתלמות).

[על מה תקפידו בביקורת השכר?]

[*] תשלום שכר בהתאם לדוח נתוני כח אדם עדכני לכל שנה, כולל גמולים, כפל תואר.
טיפ! פעמים נתוני עובדי ההוראה הקיימים אצל המבקר תואמים לשנה האחרונה ומוחלים אחורה. מומלץ לשמור בכל שנה את נתוני כח האדם העדכניים לאותה שנה.
[*] יש להבחין בין תשלום שכר שונה לתפקידים השונים. הדגשה – בתלוש נדרשת הפרדה. למשל גננת המועסק גם בצהרון נדרש להציג שכר הצהרון בשורה נפרדת.
[*] יש לשים לב בגין אלו שנים מבוצעת הביקורת, ולוודא שהביקורת לא כוללת שנים שכבר בוקרו.
[*] יש לשים לב לסמלי המוסד המבוקרים ולשלוח רק עובדים המשוייכים לסמלים אלו.
[*] בנתוני 'קופות גמל ששולמו' אל תשכחו לכלול השלמת תשלומי פיצויים ששולמו לעובדים שעזבו.

לסיוע בנושאי ביקורות שכר, פנו לרחל רביץ, מנהלת מחלקת בקרות שכר: rachel@cpa.mishor.co.il