בחודשים אלו משרד הבריאות מבצע ביקורת שרותי טב"מ במסגרות לילדים אוטיסטים. הבדיקה מבצעת השוואת תקני כח האדם בפועל לתקני כוח האדם שנקבעו בתכנית הטיפולים ע"י משרד הבריאות ובקרת החוסרים. לצורך זה מתבקש המוסד להעביר מצבת כוח אדם מפורטת ברמה יומית, תלושי שכר ודוחות נוכחות. בנוסף נערכים ביקורי שטח במסגרות העמותה. הביקורת מבוצעת ע"י משרדי רו"ח חיצוניים. מועברת טיוטה לתגובה ולאחר מכן צפויים קיזוזים כספיים. הביקורת מבצעת גם בדיקת נושא גביית כספים מהורים בהתאם למגבלות.

החוזר המנחה הינו חוזר משרד הבריאות לאמות מידה לטיפול 6.11.2013: תקן – סך הכל 14 ש"ש לילד במישרין ובעקיפין (עקיפין – ישיבות צוות דווח וכיוצ' המבוצעים ע"י הצוות) גביה – בגנים טיפולים ובמסגרות חוץ רשאי נותן השירות לגבות השתתפות עצמית רק בהתאם לסכומים שאושרו על ידי משרד הבריאות (כ 650 ₪ לחודש סל תוספתי) ובמעונות יום שיקומיים לא יגבו כלל, קישור לחוזר >>>