בימים האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים וכ 150 מוסדות קבלו מכתבי ביקורת. ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים להציג את מלוא הנתונים של עובדי המוסד, וכן לבצע חישוב מלא של השכר ואיתור פערי שכר שהעובד זכאי ולא קיבלם. ברוב המוסדות בוצע בעבר ביקורת שכר. הסבב הנוכחי מתמקד בעקר במי שלא קיבל ביקורת שכר בעבר.

בדומה לביקורות שבוצעו בשנתיים האחרונות, גם ביקורת זו הינה במתכונת משולבת, בה מתבקש המוסד לבצע חישוב מלא של חישוב השכר מחדש לכל 4 השנים, ולהגיש למבקר תחשיב פערי שכר כבר בשלב ראשון. את החישובים יש לגבות באסמכתאות כפי שמפורט בנוהל ביקורות שכר. (נוהל ביקורת שכר מתייחס למתכונת הישנה ולא עודכן בהתאם למתכונת המשולבת החדשה)

השלבים בביקורת השכר:

שלב א': חישוב פערים
הגשת חישובי השכר, ונתוני העובדים – נדרש תוך 4 חודש ביניהם נתונים מלאים של שעות, תפקידים ונתוני כוח אדם בהוראה. וכן טבלאות מלאות המציגות את חישוב פערי השכר.

שלב ב': השבה
נדרש להגיש אסמכתאות על תשלום הפערים לעובדים. תוך חודשיים נוספים. בהתאם לנוהל ביקורות שכר, ביקורת תוכל להסתיים עם סיום השבה של 50% מהפערים. וקיזוז תקציבי של 50% הנותרים. בהתאם לעדכון האחרון מאגף רישוי בקרה ואכיפה – נדרש כי 50% יחושבו מכל רכיב בנפרד (שכר, גמל, קרן השתלמות).

על מה תקפידו בביקורת השכר?

⇐ תשלום שכר בהתאם לדוח נתוני כוח אדם עדכני לכל שנה, כולל גמולים, כפל תואר.
טיפ! פעמים נתוני עובדי ההוראה הקיימים אצל המבקר תואמים לשנה האחרונה ומוחלים אחורה. מומלץ לשמור בכל שנה את נתוני כוח האדם העדכניים לאותה שנה.
⇐ יש להבחין בין תשלום שכר שונה לתפקידים השונים. הדגשה – בתלוש נדרשת הפרדה מוגדרת. למשל גננת המועסק גם בצהרון נדרש להציג שכר הצהרון בשורה נפרדת. ללא הצגת תשלום שכר בשורה נפרדת בתלוש לא תקבל הביקורת הפרדה ותדרוש תחשיב קרן השתלמות על כלל השכר.
⇐ יש לשים לב בגין אלו שנים מבוצעת הביקורת, ולוודא שהביקורת לא כוללת שנים שכבר בוקרו.
⇐ יש לשים לב לסמלי המוסד המבוקרים ולשלוח רק עובדים המשויכים לסמלים אלו.
⇐ בנתוני 'קופות גמל ששולמו' אל תשכחו לכלול השלמת תשלומי פיצויים ששולמו לעובדים שעזבו.
⇐ בביקורת הנוכחית תחול הקפדה מלאה על לוחות זמנים. אי שיתוף פעולה יגרור סנקציות.
⇐  בגל ביקורות השכר הנוכחי צפוי ביצוע קיזוז קרן השתלמות בגין עובדים להם לא שולמה קרן השתלמות, גם במקרה שאינם זכאים לקרן – שנה ראשונה ושניה אצל סייעת. זאת בניגוד לנוהל המפורסם כיום באתר משרד החינוך. בעניין זה נפרסם הסבר מורחב בחוזר בחודש הבא.

לסיוע בנושאי ביקורות שכר, פנו לרחל רביץ, שותפה ומנהלת מחלקת סיכוני שכר.
במחלקה 20 רואות חשבון ובודקות שכר האמונות על ביצוע מאות ביקורות שכר: rachel@cpa.mishor.co.il