בימים אלו נשלחה למנהלי מוסדות העל יסודי הודעה בדבר בקרה חדשה בחטיבה העליונה. הבקרה כוללת ביקורת על ביצוע מלוא שעות ההוראה במוסד. במכתב הודעה מרוכזים מכלול כללים שבחלקם היו ידועים או רשומים בתקנות ובחלקם מדובר בהנחיה חדשה.
הביקורת תבדוק:

1. ביצוע של מלוא שעות ההוראה הנדרשות עפ"י תכנית לימודים (בדגש על סוגי המוסדות והכיתות השונים)
2. ביצוע של שעות מיוחדות עבור היעוד בגינן תוקצבו (כגון תלמידות 07 ופרוייקטים מיוחדים)
3. ביצוע שעות תל"ן – במידה ומבוצעת גביה מההורים בגין תל"ן.
4. ביצוע מלוא השעות המתוקצבות – מותרת יתרה של 6% בגין תקורה. (ברשות מקומית נדרש ניצול מלא).
הנחיה זו הינה בניגוד לפרקטיקת הביקורות הנהוגה עד היום בה אושרה יתרה של 10% מהשעות עבור תקורה.

מעוניינים בסיוע והיערכות מקדמה לביקורת?
פנו למירי רכזת תחום תקציבים: miris@cpa.mishor.co.il