בחודש שעבר פרסם משרד החינוך תוכנית בקרה בחטיבה העליונה. במכתב פורטה שורת בדיקות בבתי הספר בחטיבה העליונה כפי שהורחב בחוזר לחודש מרץ משרד מישור

החודש רצינו להפנות את תשומת הלב לסעיף המרכזי – סעיף 4 למכתב

"יהיה על המוסד להוכיח כי אכן השעות שתוקצבו בוצעו בהתאם לנהלים כאשר נותרת הפחתה רק לצורך תקורה של עד 6% מסך התקציב בחטיבה העליונה (י'-י"ב) במידה והמוסד מנוהל ע"י בעלות שאינה רשות מקומית. במוסדות שמנוהלים ע"י רשות מקומית יבדק ביצוע של כלל השעות שקיבל המוסד החינוכי".

החיוב לנצל את רוב השעות ולא את כולן, הותיר תקורה להוצאות שונות שאינן נכללו, או נכללו בחסר במודל התקציב. לתוספת פעילות, לתוספת עלויות נסיעה, שעות אם, מלוי מקום וכן הלאה, זאת לצד מימון הוצאות מנהליות ותפעוליות המתוקצבים בצורה זניחה במסגרת מודל תקצוב מוסדות על יסודי.
במודל תקצוב מוסדות על יסודי הוצאות אחזקה שוטפות מומנו בשיעור זניח – כך לדוגמה תעריף האחזקה לכיתה כולל חשמל, מים וחומרי ניקוי כ 800 ₪ בלבד!!! לשנה, לא התעדכן מזה שנים, בעוד העלות בפועל עומדת על פי שלוש ויותר.
במודל התקצוב נכלל תקציב למשרת מנהל אחת לכל 4 כיתות (משרה המיועדת למזכירות כללית ו/או הנהלת חשבונות וחשב שכר ו/או מזכירות פדגוגית). זאת בנוסף להוצאות מנהל שוטף בסך כ 2,800 ₪ בלבד! לכיתה לשנת לימודים (עבור הוצאות בנקאיות, אגרה לרשם העמותות, רו"ח, משפטיות, מחשבים, תוכנות, דואר, משרדיות וכן הלאה), משכך, קיים חסר משמעותי בתקצוב הוצאות מנהליות במוסד.
כמוכן לא קיימת התייחסות להוצאות משתנות בין מוסד למוסד, תיקונים מיוחדים, פעילות מיוחדת וכן הלאה.
מימון הוצאות אלו התאפשר הודות ל 10% תקורה שהתאפשרו בתקציב שכר הוראה.

בהודעה החדשה קיימים שני שינויים מרחיקי לכת:
[האחד] – צמצום תקצוב התקורה למוסדות על יסודי. בפרקטיקה הקיימת בתכתובות שונות מול המשרד ובביקורות המבוצעות מטעם המשרד מזה שנים, נדרש ניצול של 90% מהשעות בלבד. 10% מסך תקציב השעות נותר לצורך גיבוי, מלוי מקום ועבור תקורה. צמצום מ 10% ל 6%

פרוש הדבר קיצוץ של כ 40% מסך התקציב הניתן להוצאות תפעול פעילות ומנהליות שאינן שעות הוראה בתקן. במוסד בינוני בן 4 כיתות בשכבה מדובר בקיצוץ של כ 150 אש"ח לשנה!!!

[השני] – ביטול האפשרות באופן מוחלט לרשויות המקומיות, יוצר אפליה ומציב את הרשות במצב שאינו מאוזן וללא אפשרות איזון להוצאות חריגות בגין המוסד ועידוד הפרטת המוסדות בבת אחת.