משרדי ממשלה שונים הקדימו את תאריך הגשת הבקשה לשנת 2018. שימו לב לבחון את מועד ההגשה הספציפי לבקשת התמיכה ולעקוב אחר הפרסומים באתר המשרד התומך או באתר משרד המשפטים. מומלץ לרפרף על תבחיני התמיכות ולבחון אפשרות למקסום הכנסות בבקשות תמיכה נוספות.
משרד הבריאות ומשרד התרבות ביצעו שינויים משמעותיים במבחני התמיכה השנה. כמו"כ פורסמו תבחינים חדשים לתנועות נוער, סיוע בקליטת עליה, סיוע למתנדבים חינוכיים שלא במוסדות חינוך ועוד. להלן חלק מרשימת התמיכות ומועדי הגשה.

תמיכות ממשרד העליה והקליטה –הערות הציבור באשר לטיוטת תיקון מבחני התמיכה עד 26/11/2017
תמיכה ממשרד החינוך, לרבות אגף מוסדות תורניים01/12/2017
תמיכה ממשרד הבריאות 01/12/2017
תמיכה ממשרד הרווחה, לרבות תמיכה באחזקת תלמידי פנימיות03/12/2017
תמיכות ממשרד התרבות12/11/2017
תמיכה ממשרד התרבות מחקר תורניים03/12/2017

איך נמנע מעצמנו קיזוז – באמצעות בדיקת מיצוי ביצוע

> לא תינתן תמיכה למוסד בשיעור העולה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת. חשוב לוודא מהו השיעור הספציפי הנדרש לכל תמיכה. שיעור זה למשל: תמיכות משרד החינוך המחלקה לישיבות נדרש 10%, רווחה פנימיות נדרש 20% וכן הלאה.
> האחוז העצמי מחושב מסך הפעילות ולא מסך התמיכה (10% שווה 11.11% מהתמיכה וכן הלאה)
> מימון עצמי זהו כסף מתרומות, השתתפות הורים, הכנסות שכירות וכל מקור כספי שאינו תמיכה/ תקצוב ממשרדי ממשלה/ רשויות מקומיות.
> מימון עצמי חייב להיות במזומן. שקים שניתנו בתאריך ערך לשנה זו נחשבים כמזומן גם אם טרם נפרעו. שקים עתידיים לא נחשבים לביצוע במזומן.
> מימון עצמי לא יעשה בשווה כסף ולא ממקור של הלוואות או גרעון.
> הבדיקה הינה בדיקה שנתית ולא חודשית.
> מומלץ לקיים הפרדה במאזן הבוחן ובדוחות הכספיים בין הוצאות לפעילות נתמכת ובין הוצאות לפעילות שאינה נתמכת. לרוב – נותן התמיכה גם דורש זאת מפורשות ובכל מקרה הרישום הנפרד מאפשר בקלות רבה יותר לערוך דוחות ביצוע.
> בתחשיב שימוש בכספי התמיכה יילקחו בחשבון רק הוצאות עבור הפעילות הנתמכת. פעמים קיימת פעילות מעורבת אשר קיים קושי לבצע רישום נפרד בספרי החשבונות. למשל: פעילות משותפת לתלמידים נתמכים ולקבוצת תלמידים שאינם נתמכים, האבחנה תבוא לידי ביטוי בדוחות מקורות ושימושים ובדוח הביצוע ע"פ מפתח העמסה מפורט ועקבי.
> בקשת תמיכה במערכת מרכב"ה בסכום נמוך מסכום הזכאות, תקטין לכם את אפשרות מימוש התמיכה. אל תהססו לרשום סכומי בקשה גבוהים מהצפי בפועל. חשוב לא להפריז, שכן בביקורת עומק תדרשו מן הסתם לנמק את הפער בין תכנון לבין ביצוע.

דגשים לבקשת תמיכה תמיכה משרד הרווחה פנימיות

> בביקורת שוטפת של משרד הרווחה-אחזקת תלמידים בפנימיות נדרשת התאמה בין העובדים ששכרם הועמס בדוחות הביצוע לבין העובדים אשר דווחו כעובדי פנימייה. מומלץ לוודא התאמה, כבר בעת הגשת הבקשה, בדוח מקורות ושימושים, בדוח תקציב מול ביצוע 2017 ובתקציב 2018.
> מוסד המגיש בקשת תמיכה לרווחה, יבדוק כי דוחות הביצוע כוללים מספר תלמידים עדכני וכי תעריף התמיכה עדכני. תעריף משרד הרווחה לשנת 2017: 538 ₪ לחודשים 1-8/2017 ו 635 ₪ לחודשים 9-12/2017

דגשים לבקשת תמיכה מאגף מוסדות תורניים

> אין חובה להשתמש בתמיכה דווקא למלגות לאברכים. הוצאות להפעלת כולל אברכים מהוות הוצאות לעניין מימוש התמיכה כגון: חשמל, אחזקה וכו'. חוזר מנכ"ל סעיף ו מתייחס לסוגיה. עם זאת, בפרקטיקה המבקרים השונים דורשים הוכחת תשלומי תמיכות ולכן המלצתנו הינה לנצל את מלוא הסכום בסעיף מלגות.
> בביקורת עומק מבוצעת השוואה בין האברכים המדווחים, מקבלי המילגות והנוכחים בביקורות שטח. פערים בין הרשימות ובעיקר אי מתן מלגה לאברך מדווח שלא נכח בביקורת שטח דורשים את הסבר העמותה. אברך המעוניין לתרום את מילגתו, מומלץ להפריד ל 2 פעולות – האברך יקבל את המילגה ובמקביל יתרום כנגד קבלה.