תשלומי הורים
החוזר שפורסם ביום 5.4.2020 ע"י משרד החינוך מדבר על העיקרון לפיו יש לבצע חישוב מחדש של תשלומי ההורים בהתאם לבדיקה מהם השירותים שכבר ניתנו ומהם השירותים שממשיכים להינתן. העיקרון הוא כרגיל, ולפיו יש להשיב להורים יתרות כספים אשר לא ניתן בעבורם שירות.
בחוזר מאפשר המשרד לבצע הערכה היום, לקיים התחשבנות בסוף שנת הלימודים או מיד עם חידוש פעילות מוסדות החינוך (לפי המוקדם), או בכלל להתקזז לקראת שנה הבאה, בהתאם לבחירת ההורים.

טבלה קטנה

הדגשים לעניין תל"ן – איך שלא מסתכלים על זה: מתכון בעייתי.
• מומלץ כי המורים יערכו רשימות מפורטות הכוללות פרוט השעורים לפי ימים ונושאים.
• במקרה ולא בוצעו שעות התל"ן –חובה להמשיך לשלם שכר לצוות. התשלום יהיה בגין ניצול ימי חופשה והמורה יידרש בעתיד להשלים את השעות. אם ישלים – יגבו כספי הורים. אם לא – יקוזז לו סכומים מחופשת הקיץ.
• על גביית תל"ן ניתן לבצע גבייה עבור תקורה. ככל שלא יבוצעו שעות תל"ן, לא יהיה ניתן גם לגבות את תוספת התקורה. חסר תזרימי למוסד היום. ובעתיד: גביה מהורים, וקיזוזי שכר בעתיד למורים ולצוות מינהלי. התנהלות תזרימית זו יכולה להיות מוצגת ומנותחת לצורך קבלת הלוואה בערבות המדינה. הלוואות שנועדו לצלוח תזרימית את חודשי המשבר.

השלמת שכר לימוד
במוסדות מוכרים שאינם רשמיים או פטור, גביית שכר הלימוד תמשיך כרגיל. התשלום בחודשים מרץ ואפריל יחליף את השלמת ימי הלימודים הצפויה בחופשת הקיץ (בסך הכל כ-20 ימים עד סוף אפריל, תלוי במועד סיום בפועל במוסד). צמצום גביה בגין צמצום עלויות תפעול (מים חשמל ניקיון אחזקה) גם הוא אינו נדרש שכן עלויות אלו יתבצעו בימי הלימודים שיבוצעו בחופשה.
במקרה וחלילה המשבר יתארך לאחר חודש אפריל, במוסדות בהם לוח החופשות קצר (בנים), לא ניתן יהיה עוד לראות בתשלום השוטף מקדמה על חשבון הלימודים בחופשת הקיץ וצפוי כי הנושא יצוף. קשה לראות פתרון קסם ונראה כי יהיה בלתי נמנע אלא לקבל אישור הוצאה לחל"ת בהעדר צבירת ימים.

גביה פעילות שאינה לימודי חינוך – רווחה ופנימיות
גביה מהורים עבור: מעונות, משפחתונים, צהרונים, פנמיות, אולפנות.
תקצוב הפסיק ב 15 לחודש ולא תתקיים גביה מהורים.
מעונות יום במבנה שכור צפויים להגיע לנקודת שבר. במודל משרד העבודה לא כלול הוצאות שכירות. שכירות משולמת באופן שוטף מתוך התקציב המיועד בעקרו עבור שכר והזנה. עם הפסקת הפעילות וביטול תקצוב שכר והזנה חשוף המוסד להוצאות שכירות ללא מקור.
פנימייה מתוקצבת על ידי משרד החינוך, התקציב מועבר כרגיל ושכר הצוות גם הוא מלא אולם בהעדר הוצאות תפעול והזנה גביה מהורים הופסקה.