מענק יובל לגננות בגני מוכש"ר מתוקצב ע"פ רשימה שמית שמגיש המוסד. לרשימה יש לצרף תלוש שכר נאמן למקור וכן אישור מעסיקים מהביטוח הלאומי. (כפי שנדרש לראשונה בשנה קודמת).

> למענק זכאיות גננות לאחר 30 שנות וותק. המענק משולם בחודש יוני בשיעור 60% מהשכר המשולב החודשי.
> יש לכלול ברשימה את הפרטים הבאים: סמל מוטב, סמל מוסד, שם הגננת, תעודת זהות, דרגה וותק בהוראה וחלקיות משרה.
> שימו לב – וודאו כי תלוש השכר ישקף את וותק הגננת בהוראה – מעל 30 שנה.
את הבקשה יש להגיש לגב' רונית אלמוג, במשרד החינוך עד לתאריך 30/4/2018.