נפתחה המערכת לדיווח סייעות – לשנת תשע"ח. גן זכאי לסייעת שניה כאשר הוא מונה לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4. העסקת סייעת שנייה מותנית בקיום סייעת ראשונה בגן. זכאות לסייעת שניה מותנה בשידור דיווח מלא. דיווח באיחור ימנע מכם להינות מתקצוב הסייעת הנוספת. בדיקת זכאות לתשלום סייעת שניה תתבצע על פי מספר הילדים המדווחים בגן וכן בהתאם לאחוז דיווח העסקת הסייעת השנייה במערכת סייעות נט עד לסוף חודש פברואר.

גן שאינו מבקש סייעת נוספת אינו נדרש למילוי. בפרקטיקה, פיקוח המשרד דורש מכל גן זכאי לבקש סייעת נוספת.

מהו תקצוב הסייעת השניה?

תקן משרת סייעת הבסיס מתוקצב ע"י משרד החינוך הינו 42 ש"ש + תוספת יום רוטציה 7.5 ש"ש . הבעלות מתחייבת להעסיק את סייעת הגן הראשונה בהתאם לכללי משרד החינוך. בפרקטיקה עד כה משרד החינוך אינו מקפיד על ניצול מלוא היקף השעות שנרשם לגבי סייעת ראשונה .
תקן הסייעת נוספת עומד על משרה מלאה 42 ש"ש בלבד (עד משרה מלאה) ולכל הפחות ב 5 ימים בשבוע (לא כולל היום הקצר – יום שישי) – כלומר – לא מתוקצבת סייעת סבב לסייעת השנייה.
התקצוב בפועל לגבי סייעת שניה יעשה כמובן עד תקרה זו ולכל היותר בהתאם להשעות בפועל שיכללו בדווח שלכם.
שיעור התקצוב משתנה בהתאם לאשכול הלמ"ס:

אשכול למ"ס השתתפות משרד החינוך
אשכולות 1-5100% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן
אשכול 6-1080% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן

> תוספת תקצוב העשרה מתקבלת בגנים רשמיים ומשתנה בהתאם לאשכול 5,000 ₪ אשכולות 1-4, לאחר מכן 3,000 ₪ ומאשכול 7 1,000 ₪ בלבד. התקציב לא מתקבל בגני המוכש"ר. לא ידועה הסיבה לאפליה ולמיטב ידיעתנו ולצערנו, כרגע גם לא קיימת פעילות ממשית להכללת גני המוכש"ר.
> מקדמות עד סגירת המערכת – החל מחודש ספטמבר ועד סגירת הדיווח יתקצב המשרד סייעת שנייה גם במקרה בו מספר הילדים בגן עדיין לא עומד על 30. לאחר סגירת המערכת יבוצעו קיזוזים והתאמות.
> עיצומים – במידה שהבעלות לא הפעילה את התכנית עפ"י המתווה המקצועי והתקציבי או כי שילמה שכר שלא עפ"י החוק או שבוצע לה תשלום עודף, תקוזז ההקצבה שניתנה לה ע"י המשרד. במקרים מתאימים, יקזז המשרד כספים נוספים, עד לגובה 30% מעל סכום ההקצבה.

כללי העסקה:

>  אין לפצל משרת סייעת שנייה בין שני גנים או יותר.
>  חדש! סייעת שניה המועסקת בגן בו מופעל צהרון במסגרת תוכנית "ניצנים" תמשיך ותעבוד גם בשעות פעילות הצהרון ותועסק ע"י בעלות הגן המעסיקה אותה גם בבוקר. בעלות הגן תדווח על מלוא השעות בהן הועסקה הסייעת בוקר + צהריים.
> חדש! ניתן לבקש אישור לחריגי גיל. אישור מיוחד שיתקבל מוועדת חריגים מחוזית יאפשר הכרה ב 2 חריגי גיל. הגשת בקשה לועדת חריגים לעניין זה ולכל אישור מיוחד אחר, לא יואחר מ-15.4 או לא יאוחר מחודש וחצי מיום סגירת מערכת הדיווח, המאוחר מביניהם.
מערכת קליטת סייעות פתוחה, לקישור לחץ כאן >