כל המידע הותר להיות גלוי לפרסום, הוספו פרוטים רבים!

החל משנת 2018 הדיווח בדוח המילולי מפורט בהרבה. לא מה שהכרתם עד היום! מידי שנה עמותה נדרשת להגיש לרשם העמותות דוח מילולי. לאחר שוועדת הביקורת בוחנת דוח זה היא ממליצה לאסיפה הכללית השנתית לאשר את הדוח, והוא נחתם על ידי שני חברי ועד. בחודש שעבר, רשם העמותות הרחיב ופירט את נוסח הדוח.הדיווח ברובו חשוף לציבור. מה גם, שהחובה לדווח את הדוח באופן מקוון תאפשר להנגיש את המידע לציבור הרחב ביתר קלות.

מהם החידושים העיקריים?
מזה כעשור, הדוח המילולי כולל פירוט בדבר מוסדות העמותה, צדדים קשורים, דיווח על עסקאות מקרקעין, דיווח על עלויות גיוס התרומות, על פריסה גאוגרפית ועוד.

להלן נפרט את החידושים הצפויים:

⇐ סכומי שכר קרובי משפחה של נושאי משרה
על העמותה למלא טבלה המפרטת שכר של קרובי המנכ"ל ומי שכפוף לו במישרין, ושכר קרובי משפחה של חברי הועד.

מספר זיהוישם משפחה ופרטיתפקיד בעמותהפירוט הזיקה לבעל תפקיד בעמותהסיבת קבלת המלגהסך הכספים שניתנו לאותו אדם כמלגה בשנת הדוח

(*) לעניין זה, "נושא משרה" הוא חבר ועד, חבר ועדת ביקורת (או הגוף המבקר), המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי. לתשומת לב, עמותה אינה רשאית לשלם שכר לקרובי משפחה של ועדת ביקורת.
(**) בסעיף גובה השכר החודשי ברוטו יש לציין: עד שכר מינימום / עד 10 אש"ח / עד 20 אש"ח / עד 30 אש"ח / מעל 30 אש"ח.

⇐ סכומי חלוקת מלגות לנושאי משרה, לעובדי העמותה או לקרוביהם.
יש לדווח את המפורט בטבלה:

⇐ תשלומים לנושאי משרה
על העמותה לפרט את השכר, גמולי הישיבות והחזרי ההוצאות ששולמו למנהל הכללי, לחברי הוועד, לחברי ועדת הביקורת ולגוף המבקר.

⇐ נושאי משרה / עובדים בעמותה המקבלים שכר מגורם חיצוני בעד ביצוע תפקידם בעמותה, כולו או חלקו
יש לדווח על אלו. הדיווח יכלול:

מספר זיהוי של הגורם החיצונישם פרטי ושם משפחה /שם התאגידטיב הקשר לעמותהכמות נושאי משרה או עובדים ששכרם משולם על ידי הגורם

⇐ הלוואות שטרם נפרעו עד סוף שנת הדוח
יש לדווח ולפרט על כל הלוואה את מטרתה, סכומה ותנאיה.

⇐ דיווח על התורמים גדולים –
הקלה – העלאת הסכום המינימלי של תרומה הנדרשת בדיווח. העמותה לא נדרשת לדווח על תרומה מעל 20,000 ₪, אלא על תרומה בסכום העולה על 150,000 ₪ בשנה מתורם או על תרומה שנתית בסכום של 50,000 ₪ לפחות אשר מהווה גם 20% מהמחזור הכספי השנתי של העמותה לפחות.
בנוסף, לבקשה לחיסיון לגבי תרומה שסכומה עולה על 500,000 שקלים חדשים, יש לצרף גם בקשה מנומקת של התורם.
מנגד, רמת הדיווח עולה – העמותה נדרשת לציין את מספר הזיהוי של התורם.
העמותה נדרשת למלא את הטבלה שלהלן:

מספר זיהוי (*) של התורם/שם משפחה ופרטי של התורםסוג התורם (יחיד, תאגיד עסקי, תאגיד ללא כוונת רווח או קרן)מקור התרומה (ישראל/חו"ל)סכום התרומה המצטברהאם נדרש חסיון

(*) "מספר זיהוי"- ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית– מספר תעודת זהות. ליחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית-מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא. לתאגיד – מספר התאגיד בישראל. לתאגיד שאינו רשום בישראל – יש לציין את מספר התאגיד הזר ואת מדינת ההתאגדות. אין צורך לצרף צילומי דרכון או מסמכי התאגדות ביחס לתורם.

⇐ אופן נתינת השירות
על העמותה למלא טבלה מפורטת את האופן שבו היא נותן שירות וסיוע ובאיזו תמורה. בטבלה שלהלן ניתן לסמן יותר מאחד, הן בעמודות והן בשורות. לדוגמא מוסד חינוך יסמן V במתן שירותים התמורה סמלית.

 בתמורהללא תמורהבתמורה סמליתלא רלוונטי
הפעלת מתנדבים
הלוואות או ערבויות
השמה והכשרה
זכויות שימוש בנכסים
ייצוג, ייעוץ ומתן מידע
מוצרים או ציוד (השאלה, חלוקה/מכירה)
מלגות או תמיכה כספית ליחידים
מימון מחקר או ביצוע מחקר
מתן שירותים
סנגור ושדולה
תמיכה כספית לארגונים
אחר

⇐ יעדים עתידיים
על העמותה לפרט 1-5 יעדים מרכזיים לשנה הבאה, לפי סדר החשיבות, ולפרט את הפעולות העיקריות שבכוונתה לבצע לצורך מימוש יעדים אלו.

⇐ נתונים כספיים
העמותה נדרשת לדווח באופן מקוון את תמצית הדוחות הכספיים, לרבות פירוט הכנסות והוצאות, עלויות הנהלה וכלליות, ויתרת חשבון הבנק.