עד סוף חודש ינואר יש לדווח בשלושה מישורים: א. עדכון סל התלמיד לשנה"ל ע"י הרשות סל מינימלי עומד על 585.84 ₪ לתלמיד. ב. הצהרת רשות להעברות. ג. שיגור קובץ פעילות בתי הספר.

א. עדכון סל התלמיד לשנה"ל תש"פ

יש לעדכן מידי שנת לימודים את סל התלמיד על בסיס שינויי התעריפים שחלו בשנה החולפת. עדכון הסל יחול רטרואקטיבית מחודש אוגוסט 2019.
להלן השינויים שחלו בשנה האחרונה לצורך עדכון הסל:

סעיף שינוי

חשמל                       1.81% +
מים                          5.70% +
מדד המחירים לצרכן   0.80% +

סל התלמיד המינימלי המעודכן לשנת תש"פ עומד על 585.84 ₪ לתלמיד.
להלן קישור להנחיות משה"ח לעדכון סל תלמיד תש"פ >>>

ב. הצהרת הרשות לחמשת חודשי הפעילות הראשונים בשנה"ל

הרשות המקומית נדרשת להעביר פעמיים בשנה הצהרה בדבר ההעברות הכספיות שבוצעו בפועל לבתי הספר במסגרת סל התלמיד:
בינואר עבור אוגוסט עד דצמבר (5 חודשי פעילות).
באוגוסט עבור אוגוסט עד יולי (12 חודשי פעילות).
המערכת מחשבת את סל התלמיד השנתי לכל בית ספר לפי שנת הכספים המתחילה באוגוסט ומסתיימת בסוף יולי.
להלן קישור למערכת מנבסנ"ט >>

ג. שיגור קובץ מאזן כספי ע"י בתיה"ס למאגר המידע

לרשות המקומית תפקיד מכריע בשימוש במאגר המידע הכספי לצורך בקרה כספית על בתי הספר. על הרשות לוודא שבתי הספר מפיקים וטוענים קובץ מאזן כספי למאגר המידע ושהדוחות הכספיים של בתי הספר מבטאים ניהול כספים תקין . באפשרותה של הרשות המקומית לראות במסכי הצפייה שלה אילו בתי ספר טענו קובץ למאגר ואת תוכנו.
בית הספר מעלה דוחות כספיים למערכת ארבע פעמים בשנה:

• באוקטובר עבור אוגוסט עד ספטמבר
• בינואר עבור אוגוסט עד דצמבר
• באפריל עבור אוגוסט עד מרץ
• באוגוסט עבור אוגוסט עד יולי.

כיצד משתמשים במאגר המידע הכספי?

• בית הספר מפיק קובץ מאזן כספי המרכז נתונים ותנועות כספיות, באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות שלו. (כספים 2000, אסיף)
• בית הספר טוען את הקובץ שהפיק למאגר המידע הכספי במנב"סנט.
• המאגר מרכז את הנתונים הכספיים ומציג אותם כדוחות כספיים סטנדרטיים.
• לאחר הזדהות עם הרשאות מתאימות הרשות המקומית יכולה לצפות בדוחות הכספיים של כל בתי הספר שבה ולאשר אותם.