דיווח מעודכן לתשע"ז

// 31/11/2016

טיפול בשגיאות קליטה ודיווח

// 30/12/2016

הגשת דוח קליטה כולל אישור רו"ח

// 31/01/2017

הגשת אישור רו"ח סופי (במידה והיו שינויים)

// 03/05/2017