בהודעה שנשלחה על ידי משרד החינוך, מתבקשות הבעלויות לדיווח מפורט על סייעות בחינוך המיוחד – בשונה משנה קודמת, נדרש דיווח גם על סייעות בגני הילדים.
מוסד שלא ידווח על סייעות בחנ"מ, יקוזזו השעות מהתקציב השוטף.

תאריך אחרון לדיווח 31/12/2016