בשנת הלימודים תשע״ט תחילת זכאות התלמידים לשכ״ל בחטיבות העליונות יהיה כדלקמן:

• תלמיד שידווח עד תאריך 31.12.2018 במצבת התלמידים של המוסד, זכאותו לשכ״ל תחושב מיום כניסתו למוסד.
• תלמיד שידווח מתאריך 1.1.2019 חישוב שכר הלימוד עבורו יהיה תאריך הדיווח ולא בתחולה רטרואקטיבית מתאריך הכניסה