עובד שפוטר ללא הליך שימוע תקין, זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, פעמים לתשלום שכר עד קיומו של הליך פיטורין מלא תקין. בעובד הוראה – אתם גם עלולים למצוא את עצמכם ממשיכים שנה נוספת של העסקה / קבלת שכר מלא.  אין קיצורי דרך! הדרך הארוכה היא הקצרה. להלן חמשת השלבים:

רגע לפני שנצא לדרך נדגיש כי בהליכי פיטורין מומלצת תוספת זהירות. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי.

 

מהם השלבים בהליך הפיטורין?

%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d

שלב ראשון: הערכות

בשלב הראשון נדרשת בחינת מצבת העובדים לשנת הלימודים הקרובה בהתאם להתאמה ולצרכים וגיבוש רשימת העובדים אשר קיימת אפשרות שיידרש לפטר מסיבות אובייקטיביות או מסיבות אישיות. הערכות הדרג הניהולי, התייעצות עם היועץ המשפטי של הארגון ושינון הכללים להליך סיום יחסים תקין.

מועד אחרון

בעובד רגיל – הפיטורין תקפים חודש מיום ההודעה. זאת בעובד ותיק מעל 3 שנים. עובד המועסק תקופה קצרה יותר מ 3 שנים זכאי להודעה מוקדמת קצרה יותר. עד שנה יהיה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה. במהלך שנת עבודתו השנייה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של 14 יום, וכן יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה. בשנת עבודתו השלישית יהיה זכאי ל-21 יום, וכן יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה.

בעובד הוראה – מועד אחרון להודעת פיטורי מורים: 31 במאי. תוקף הפיטורין מיום ה 1 בספטמבר (תחילת שנת לימודים הבאה). לאחר מועד זה, לא ניתן לפטר מורה ויש להעסיקו למשך כל שנת הלימודים הבאה ואם אין במה להעסיקו, יש לשלם לו שכר מלא במשך כל שנת הלימודים. עובד שאינו עובד הוראה המועסק במוסדות חינוך – יש לבחון את מהות התפקיד ומומלץ להיוועץ עם עו"ד. קיימים תקדימים לגבי פיטורי עובדים שאינם עובדי הוראה, המזכים אותם בהגבלת מועד פיטורין: כמו למשל סייעות ורכזים מנהליים – לגבי עובדים אלו קיימת מגבלה לשריין מקום עבודה חילופי במהלך שנה ומשכך אמורה להינתן להם זכות להיערך במועד.

שלב שני: שימוע

מטרת השימוע: מתן הזדמנות לעובד להשמיע את עמדתו לפני קבלת החלטת המעסיק בדבר הפיטורין. הליך השימוע יעשה בתום לב, החלטת הפיטורין תתקבל רק לאחר לשימוע, לעובד תינתן הזדמנות להשמיע את עמדתו לגבי כלל הטענות.

מאחר והחוק שותק כמעט לחלוטין בכל הנוגע לנהלי עריכת שימוע, הנהלים והדרישות גובשו בהתאם לפסיקה:
• זימון לשימוע יכול להיות בע"פ אולם מטעמי זהירות יש לתעד זימון בכתב.
• זימון בטווח מידי והתעקשות על מועד יחיד, מלמדת על חוסר נכונות לאפשר לעובד להשמיע את טענותיו. מעסיק הסובר כי העובד מתחמק מקביעת מועד לשימוע, יבסס ויתעד את ניסיונות תאום הזימון כמו למשל שליחת דואר רשום וכן הלאה.
• השימוע אינו חובה אלא זכות. אם עובד מוותר על זכותו לשימוע ניתן להמשיך הלאה בהליך הפיטורין. חשוב לתעד את ויתור העובד בכתב.
• על המעסיק להבהיר לעובד עוד לפני השימוע כי הוא עומד בפני שימוע כדי שיוכל להתכונן עם תשובות וכן הבנת זכויותיו.
• טעם לפגם כאשר מקבל ההחלטה והגורם בעל הסמכות לגבי הכרעת הפיטורין אינו נוכח בשימוע.
• קיימת חשיבות לתעד פרוטוקול ולהציגו לעובד במהלך השימוע או בסמוך לו כך שיוכל לבחון אם הפרוטוקול משקף את השימוע שנערך. (הגם שלא קיימת חובה חוקית מפורשת לקיומו של פרוטוקול)
• בשימוע יעלו מלוא הטענות שעלולות להשפיע על החלטת הפיטורין, לכשיוחלט. הצגת נימוקים נוספים במכתב הפיטורין, שלא עלו במהלך השימוע וללא שניתנה לעובד הזדמנות להגיב להן, הינה פגם מהותי.
• החלטה סופית לגבי פיטורין אפשרית רק לאחר השימוע. לפיכך, לפני השימוע יש להיזהר מתכתובות או אמירות המלמדות על כוונה וודאית לפיטורין, כמובן שאין להודיע לעובד על פיטוריו במהלך השימוע. הוצאת הודעת פיטורין בסמיכות בלתי סבירה עלולה להוכיח על קבלת החלטה קודם לשימוע. במכתב הזימון אפשרי לרשום למשל: "לאור… ההנהלה שוקלת מחדש את המשך הפעילות המשותפת …".

לסיכום: במידה והשימוע נעשה שלא בתום לב, ובשימוע או לפניו מוכרעת החלטת הפיטורין, השימוע אינו תקף.

שלב שלישי: ההכרעה בדבר הפיטורים ובחינת הגבלות פיטורין
רק לאחר עריכת השימוע אפשרי לקבל החלטה סופית בדבר הפיטורים. הודעת פיטורין הסמוכה באופן חריג לעריכת השימוע או אשר יש בה בכדי להוכיח כי נרשמה או התקבלה קודם השימוע, עלולה לפגום בשימוע.

יש לבחון הגבלות לפיטורין: עובד החוזר ממילואים חלה הגבלה על פיטוריו למשך 30 יום. כמוכן בהתאם לחוק עבודת נשים, אין לפטר עובדת בחודשי הריון ועד 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה. לתשומת לב > מעסיקים טועים לחשוב כי סיבות פיטורין על בסיס אובייקטיבי מספקות אליבי לפיטורין גם בתקופה האסורה בפיטורין. למשל במקרה של צמצום פעילות. מקרים אלו נחשבים למקרים מיוחדים אולם בתקופת הגבלת הפיטורין ניתן לבצע פיטורין אך ורק באישור מפורש מהתמ"ת! ניתן להגיש בקשה לאישור מיוחד לפיטורין לוועדת התעסוקה במשרד התמ"ת. בד"כ הליך קבלת האישור לוקח יותר מחודש והוועדה תדרוש הוכחות לכך כי הפיטורין נעשו על בסיס אובייקטיבי. פעמים מבוצע זימון המעסיק ו/או העובד. על מנת לקצר הליכים המוסד יכול לסמן בטופס הבקשה כי הינו מוותר על הזכות להופיע בפני הוועדה ומסתפק בהגשת הבקשה.

שלב רביעי: מכתב פיטורין
הודעה על הפסקת העבודה (מכתב הפיטורין) תינתן בכתב בלבד. אין נוסח מחייב. מקובל לציין כי "בהמשך לשימוע שנערך מיום..". עוד מקובל, להוסיף פתיח וסיום מכבדים. החתימה על המכתב תעשה ע"י בעל הסמכות או אחד מבעלי הסמכות אשר היו שותפים להחלטה: מנכ"ל, ממונה ישיר או מנהל כוח האדם. אין לציין נימוק שלא הובא לידיעת העובד בשימוע, מאחר ולא ניתנה לו הזדמנות להשמיע עצמו בעניין אותו נימוק.

שלב חמישי: פיצויי פיטורין
פיטורי עובד מזכים בפיצויי פיטורין.
המועד החוקי לתשלום הפיצויים הינו יום כניסת הפיטורין לתוקף. בעובד הוראה – תחילת שנת לימודים הבאה. אם ישולמו הפיצויים לאחר 15 יום יתווספו לסכומי הפיצויים הפרשי הצמדה מהמועד הנדרש לתשלום למועד התשלום בפועל. אם ישולמו הפיצויים לאחר 30 יום ומעלה, בנוסף להפרשי הצמדה זכאי העובד לתשלומי הלנה בשיעור 20%(!) מסך הפיצויים בעבור כל חודש עיכוב. בתוך 6 חודש מיום הפיטורין זכאי העובד לכפל פיצויים!
כספי פיצויים שהעובד זכאי לקבלם מקופת פיצויים אישית, אינם באחריות המעסיק ואינו מחויב לפיצוי הלנה ובלבד שהודיע לקופת הגמל תוך 15 יום ממועד תשלום הפיצויים- על הסכמתו לתשלומם.

המלצתנו, כי במקרים שקיים חוסר הסכמה לגבי הסכום הסופי, ישולם לכל הפחות הסכום שאינו מוטל בספק, על מנת להימנע מפיצויי הלנה.

סכום הפיצויים הינו תחשיב של תעריף שכר אחרון * מוכפל בשנות עבודה * מוכפל בהיקף משרה ממוצע. הסכום משולם מכספי קופת הפיצויים ובמקרה הצורך מבוצעת השלמת סכום ע"י המעסיק. מעסיקים שמחילים סעיף 14 על הפרשות הפנסיה שהם מפרישים לעובד – קופת הפיצויים שייכת במלואה לעובד ואין צורך לבצע השלמת פיצויים. החלת סעיף 14 כרוכה בהסדרה בפוליסה, בסיכום מפורש ובחתימה על נספח סעיף 14.

סוגיות מיוחדות בעת סיום יחסי עובד מעביד

עובדים שאינם קבועים
עובדים ממלאי מקום שאינם קבועים (תקן משתנה), תהליך הפיטורין יערך בדומה לעובדים כלליים שאינם עובדי הוראה. חובת ההודעה מראש משתנה בהתאם לוותק העבודה. הגבלת פיטורין לעובדת לפני ואחרי לידה קיימת גם בעובדים שאינם קבועים, למעט במקרה שסוכם בכתב מפורש עם העובדת "הסכם העסקה לתקופה" ואזי מותר להפסיק להעסיקה גם בתקופות האמורה.

[טיפ] מומלץ לחתום עם עובדת המועסקת כממלאת מקום על "הסכם העסקה לתקופה". בטווח התקופה העובדת תועסק מעת לעת בהתאם לצורך. בסוף התקופה יסתיים הסכם העבודה באופן אוטומטי ללא צורך בהליך פיטורין.  הגבלה: הסכם לתקופה יכול להיות עד שנה לכל היותר, משכך מומלץ לחתום עד שנה (כ 11.5 חודש). לתשומת לב: הסכם לתקופה נוספת מצטרף להסכם קודם (אלא אם הייתה הפסקה של 6 חודש) ולפיכך אין אפשרות לחתום הסכם לתקופה שנה אחר שנה.

הרעת תנאים
הרעת תנאים נחשבת לפיטורין. הרעת תנאים הינה שינוי מהותי בתפקיד, הפחתה בגובה השכר המשולם וכן הלאה. משכך – טרם ביצוע הרעת תנאים – מומלץ לקיים הליך שימוע. אחת השאלות החוזרות על עצמן הינה האם הקטנת היקף משרה – נחשבת להרעת תנאים. התשובה אינה מוחלטת. סל שעות מתוקצבות במוסדות חינוך משתנה משנה לשנה. קיימים מוסדות אשר המדיניות הקבועה שלהם מדי שנה לעדכן את התקן במעט ובמיוחד בתפקידים מיוחדים כמו למשל שעות פרטניות או תוספתיות (שעות שילוב, שעות עזר) ומשכך לא יחשב להרעת תנאים. אולם במקרים בהם לא קיימת מדיניות עדכון שנתית שגרתית וללא הודעה אלא להפך – המוסד נהג תמיד להודיע על כל שינוי מראש, או במקרים בהם צפויה הפחתה משמעותית לעובד או הפחתה מעטה אשר בעלת השלכה משמעותית לגבי העובד (כמו למשל מבטלת לו זכות תוספת אם) יש להודיע על כך מראש- בדומה להודעה על פיטורין.

[טיפ]  לקראת שנת הלימודים הבאה, יעדכן המוסד את העובד כי יתכנו מכאן והלאה עדכוני תקן. למשל: "תקן שנתי אינו מחייב כי יתקבל אוטומטי כתקן בשנה שלאחר מכן. מדי שנה יש לקבל שיבוץ תקן מאת הממונה"….

חבות מס
פיצויי פיטורין פטורים ממס עד תקרה של 12,230 ₪ (נכון ל2018) בגין כל שנת עבודה בגינה חושבו הפיצויים. במקרה וסכום הפיצויים המחושב נמוך יותר והמעסיק מבקש לשלם לו מעל 100% ניתן להגיש בקשה להגדלת סכום פטור עד 150% מהסכום המחושב, כל עוד פחות מתקרת הפטור. על מנת להינות מהפטור המלא, על המעסיק חלה חובה לוודא כי העובד לא נהנה בשנים אלו מתשלומי פיצויים פטורים. יש לקבל הצהרת העובד בטופס 161א. במידה ואחד התנאים אינו מתקיים – על המעסיק לשחרר את המענק הפטור רק בהתקבל אישור ניכוי ממס הכנסה.

[טיפ] מומלץ להפנות את תשומת לב העובד לעובדה כי פטור ממס על פיצויי פיטורין מצמצם את תקרת הפנסיה הפטורה וכי חשוב שיבחן את האינטרס האישי.

רוצים עזרה בחישוב הפיצויים? המחשבון החכם מבית 'מישו"ר פתרונות תוכנה' ייעודי לחישוב פיצויי פיטורין, כולל חישוב שינויי שיעור משרה ותפקיד