עמותה רשאית לתת הלוואה לעמותה אחרת עם התקיימות התנאים הבאים:

• התאגיד הלווה הינו ללא מטרת רווח.
מטרות העמותות דומות.
• ההלוואה אושרה ע"י הועד של העמותה המלווה.
נחתם הסכם הלוואה עם תנאים סבירים כולל פרוט הריבית, תנאי ההחזר ומועדי הפירעון.
• הוסדרו ביטחונות.
• ההלוואה לא תפגע בפעילות העמותה המלווה.
• לעמותה הלווה יש יכולת לעמוד בהחזר ההלוואה.
אין ליקויים משמעותיים בהתנהלות העמותה הלווה.

הלוואות לשונים:

מותר לתת הלוואת לעובדים בתנאים סבירים. סכום העולה על 7,800 ₪ חייב בזקיפת שווי.
אסור לתת הלוואות לחברי העמותה שאינם עובדים.

• עמותה שבמטרותיה מתן הלוואות – פעילות גמ"ח רשאית לחלק הלוואות, אך צריכה:
> קריטריונים ברורים.
> שוויון בין מקבלי ההלוואות בהתאם לקריטריונים.