בשנות המס 2017 ו-2018 תתווספנה נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 5.

בשנת הלידה יינתנו 1.5 נקודת זיכוי, ובגילאים 1-5 יינתנו 2.5 נקודות זיכוי. תחולת ההוראה הינה מיום 1.1.2017 , לפיכך חישוב נקודות הזיכוי לשנת 2017 יעשה במלואו ויחושב במצטבר מתחילת שנת הכספים.

להלן טבלה המפרטת את המצב החדש ביחס למצב הקודם:

 גיל הילדעד 31/12/16מ- 1/1/17הפרש
אישה / הורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתושנת הלידה0.51.51
1-522.50.5
6-17110
180.50.50
אב לפעוט/ הורה שילדיו לא בחזקתושנת הלידה11.50.5
1-222.50.5
;312.51.5
42.52.5
452.52.5

הערות:
> האם יכולה לדחות את נקודת הזיכוי הנוספת שמתקבלת בשנת הלידה לשנה שלאחריה.
> לצורך כך יש למלא טופס 116ד (טופס חדש) כנספח לטופס 101. המעסיק ישמור את הטופס וידווח את המידע הנ"ל בטופס 126.
> מעסיק מתבקש להודיע לעובדת שילדה באחת מהשנים 2017 או 2018, על זכאותה לבחירת מועד ניצול הנקודה הנוספת.