סיום הליך הרישוי הינו תנאי מקדים לקבלת תקציב ממשרד החינוך. המלצתנו כי גם במקרה והנוהל מוגש ע"י גורם חיצוני ובוודאי אם מוגש על ידכם באופן אישי, תקחו אחריות אישית ותעברו על הרשימה המלאה של המסמכים וכן על ההנחיות.

שלבהערה
מילוי הטפסיםישירות בקובץ הממוחשב ולא באופן ידני!
בדיקת שלמות המסמכיםאין אפשרות לדלג על מסמך ולכן - במידה והגוף לא היה פעיל בשנת הלימודים / והכספים ומהמסמך המבוקש לא רלוונטי - יש להצהיר על כך. במקרים בהם הבעלות אינה יכולה להגיש מסמך מסוים, עליה לסרוק למערכת הממוחשבת מכתב הסבר החתום על ידי מורשי החתימה
הדפסת הקבציםאין לשלוח קובץ ממוחשב שלא הודפס והוחתם
החתמת הקבצים> הבקשה תיחתם, בתחתית כל עמוד בידי שני מורשי חתימה מטעם הבעלות. בקשה אשר יהיו בה עמודים לא חתומים לא תתקבל.
-ככלל, כאשר אין מספיק מקום בטבלאות המצורפות לבקשה יש לצלם את הדף הרלוונטי ולמלא דף נוסף. על מורשי החתימה לחתום על הדף הנוסף. [יש לציין על הדף הראשון כי מצורף אליו דף נוסף].
-שימו לב כי על כתב ההתחייבות, נספח ב', יש להחתים את כל מורשי החתימה. (אם יש יותר מ 2)
סריקתם למערכת הממוחשבת יש לסרוק כל נספח לפי הגדרתו ומקומו במערכת הממוחשבת
בדיקה חוזרתחשוב לעבור ולוודא כי כל המסמכים קיימים! ראה רשימה למטה.

להלן רשימת המסמכים לפי הסדר הכרונולוגי להגשת הנוהל תקצוב. סימנו בצבע סגול כל מסמך הנערך ע"י משרדנו.
​באדום מסמכים שעליכם להכין. היתר מסמכים שיש להמציא.

​אם טרם קבלתם תקבלו עד סוף שבוע. כל מסמך אחר שיש לכם קושי לגייס ותרצו להעזר בנו – בשמחה אנחנו כאן.

המסמכים המבוקשים:

1. נספח א' תיאור מילולי של הפעילויות השונות של הבעלות
2. נספח ב' כתב התחייבות של מנהלי הבעלות.
3. תעודת רישום עמותה/חברה.
4. אישור ניהול תקין לעמותה או לחל"צ או להקדש. (לעמותה הפועלה פחות משנתיים –אישור חלופי)
5. אישור על מעמד הגוף במע"מ.
6. אישור מס הכנסה על ניכוי מס במקור.
7. אישור מס הכנסה על ניהול ספרים.
8. נספח ג' – רשימת כל העובדים בשנה"ל תשע"ו מחולקת לפי מוסד לימוד ותפקיד.
9. דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2014.
10. דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2015.
11. הדוח המילולי לשנת 2015. תאגיד שאינו חל"צ או אינו עמותה, לא יגיש.
12. מאזן בוחן מלא לשנת 2016.
13. במידה והבעלות מבקשת שמשרד החינוך יקח בחשבון לעניין שאלת איתנותה הפיננסית גם את שנת 2016, עליה להגיש: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2016 + הדוח המילולי לשנת 2016
14. נספח ד' – דגשים לעריכת דוחות כספיים. (יש לחתום)
15. נספח ה' – דו"ח ואישור רו"ח לפי מגזרי פעילות לשנים 2014-2015
16. נספח ו' – דו"ח ואישור רו"ח לשנים 2015-2014 בעניין שכר והוצאות הנהלה וכלליות
17. נספח ז' – דו"ח ואישור רו"ח לשנים 2015-2014 בעניין עסקאות עם צדדים קשורים.
18. הצהרת הבעלות, מבוקרת על ידי רואה חשבון, כי לבעלות אין התחייבויות כספיות שלא בוצעה לגביהן הפרשה חשבונאית (לרבות בגין יחסי עובד מעביד)
19. נספח ח' – הצהרת מורשי החתימה על פי הנוסח בנספח ח' המצורף.
20. נספח ט' – התחייבות בנוגע לאופן השימוש בכספים שמועברים ממשרד החינוך.
21. טופס 126 (חלקים א' + ב') לשנים 2015 – 2016. יש לקבל מחשבת השכר.
22. נספח י' – דוח בעניין תשלומים לקופות וקרנות בשנים 2016-2015 חתום ע"י רו"ח (חדש משנה זו!).