החל משנת תש"פ, מתבקשים מנהלים בתי הספר להזמין הדרכת טיולים רק מגופים שאושרו על ידי משרד החינוך.
רשימת הגופים המאושרים לשנת תש"פ מפורסמת באתר של"ח, להלן קישור >>> 
במידה וכבר הוזמנו שירותי הדרכה לשנת תש"פ, רשאי המנהלים להמשיך לפעול עם גופים אלו, במקביל גופי הדרכה שטרם הסדירו רישום ורישוי מתבקשים לעשות זאת.