> בדיקת עיתוי הכנסות והוצאות:
באופן כללי, דחיית הכנסות והקדמת הוצאות תביא להקטנת חבות המס בשנה השוטפת. כמובן שיש לבצע דחייה כזו אך ורק באופן חוקי. מס חברות ירד בשנת 2018 ל23%.

> בדיקת שלמות הוצאות:
מומלץ לבדוק האם לא שכחת לכלול הוצאות. התמקד בהוצאות ששולמו באמצעי תשלום פרטיים, כרטיס אשראי פרטי או באמצעות ה"ק. מנוי? חניה? ביטוחים? אם חלק מהפעילות שלך מבוצעת בבית או במקום עיסוק נוסף, וודא כי הוצאות המקום נכללו: ארנונה, מים, חשמל וכן הלאה.
מצורפת טבלת הוצאות מוכרות שפורסמה ע"י משרדנו במהלך השנה,להורדה >>>.

> הגדלת הוצאות:
ורכישת שירותים (שאינם רכוש ואינם מלאי) תיחשב להוצאה. ההוצאות המקובלות לעניין זה הן בדרך כלל פרסום, יחסי ציבור, תיקונים, אחזקה, ייעוץ עסקי משפטי או שיווקי. מי שמדווח על בסיס מזומן חייב גם לשלם את התמורה בפועל עד סוף השנה.

> הכרה בחובות אבודים:
רצוי להקדים ולסכם טיפול בחובות בעייתיים, לקבוע את סכום ההפחתה ולזקוף אותו בחשבונות או להביא לסיום הליכי גבייה או פשרה. חובות אבודים מוכרים כהוצאה רק אם מוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי נעשו כל המאמצים לגבותם. רצוי להיערך לביצוע פעולות לגביית החובות, כגון פנייה חוזרת לחייבים, פנייה לעורכי דין, הגשת תביעות משפטיות וכו'. לצורך קיזוז מע"מ יש לבקש אישור מיוחד.

> מתן תרומות לגופים בעלי אישור 46:
תרומות לגופים מוכרים מזכות בהנחת מס של 35% מהתרומה. תאריך פירעון התשלום חייב להיות עד סוף השנה. תרומות בשקים עתידיים יובאו בחשבון רק בשנת פירעון השיק. הקבלות צריכות להיות מקוריות! על הקבלה צריך להיות מצוין כי לעמותה סעיף 46. ליתר בטחון מומלץ לבחון האם לעמותה זכאות לפי הסעיף כאמור באתר מ"ה להלן קישור. כאשר מדובר בסכומים גבוהים יתכן ומס הכנסה יבקש אסמכתא לתשלום ולכן מומלץ לבצע תרומות משמעותיות בהעברה בנקאית או בשקים בלתי סחירים.

> תשלום לביטוח לאומי:
52% מהתשלום לביטוח לאומי כעצמאי נחשב כהוצאה ומפחית את ההכנסה החייבת במס. חשוב להסדיר תשלום במועד.

> מכירת נכסים:
יש לבחון עיתוי מכירת נכסים המתחייבים במס רווחי הון – לצורך ניצול הפסדי הון מועברים, ולצורך ניצול האפשרות לקבלת ניכוי בגין חילוף נכסים והאפשרות לדחות את רווח ההון בגין החלפת נכס בר-פחת .