מלכ"ר שחייב בניכוי במקור מתשלומים לספקים, נדרש לדווח לרשות המיסים באופן מקוון את פירוט התשלומים לספקים והניכויים בצירוף הצהרה חתומה.
טופס 126 הינו דיווח ותשלום לעובדים. טופס 856 דיווח שנתי על תשלומים לספקים
השידור יעשה באתר, קישור>>>

לתשומת לב: דוח ייחשב כהוגש, רק לאחר שהתקבלה הצהרה לגביו. תאריך הגשת הדוח הינו תאריך הגשת ההצהרה.

מועדי הגשה:

שידור לפנישידור לפנימועד אחרון להגשת הצהרה
אפשרות א31/5/201831/10/2018
אפשרות ב28/6/201828/06/2018

את טופס ההצהרה ניתן לשלוח למחלקת התפעול באחת מהדרכים הבאות:

במייל: 126.856@taxes.gov.il
בפקס: 02-5019418
בדואר ישראל לכתובת, מוקד הניכויים במחלקת תפעול,ת.ד.2648 (בית דניאל) ירושלים,91026.
> במשרדי השומה / בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.