מהם אשכולות הלמ"ס? כיצד נקבעים? מהי ההשלכה על תקציב משרד החינוך לרשות? האם קיימת השלכה תקציבית למוסד חינוך במעמד מוכר שאינו רשמי?

קביעת אשכול הלמ"ס לכל רשות מהווה דירוג חברתי כלכלי לרשויות המקוימיות הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיטיקה, אשר בו מדורגת כל רשות לפי הרמה החברתית כלכלית הממוצעת של התושבים. הדירוג מ-1 ועד 10, כאשר אשכול 1 מבטא את הרמה החברתית כלכלית הנמוכה ביותר, ואשכול 10 – את הרמה הגבוהה ביותר.
רשימת המשתנים שנבחנת לצורך המדד – מגוונת, ונבחרת מתחומים שונים- דמוגרפיה, השכלה, נתוני תעסוקה ורמת חיים.
בין המשתנים נמצא יחס תלות- יחס אוכלוסיה צעירה ואוכלוסיה בוגרת לאוכלוסיה בגילאי עבודה, ממוצע מספר הנפשות למשק בית, ממוצע שנות הלימוד של בני 24-54, נתוני תעסוקה מפולחים תוך התייחסות לאי תעסוקה, נתוני הכנסה ממוצעת לנפש, התייחסות לכלי רכב בשימוש, מספר החדרים בבית, ועוד.
המדד מפורסם מידי מספר שנים, הדירוג הקודם פורסם בשנת 2013, והתבסס על נתוני 2008. המדד נועד בין היתר, לשמש כאחד הקריטניונים להקצאת המשאבים לרשויות המקומיות.
רשויות לדוגמה שעודכנו בעדכון נוכחי: ירושלים – מאשכול 4 ירדה לאשכול 3. חבל יבנה – מאשכול 7 לאשכול 4. מטולה – מאשכול 7 לאשכול 8. צפת – מאשכול 4 לאשכול 2

השפעת המדד החברתי כלכלי על תקציב משרד החינוך לרשויות המקומיות

משרד החינוך אמון על אספקת שירותי חינוך בהתאם לחוק חינוך חובה, ולכן בתקצוב שירותי הבסיס בחינוך – לא נצפה בהבדל בין האשכולות. עם זאת, בנושאי תקציב משלימים קיימת השפעה תקציבית לא מעטה. לדוגמה:

• הסעות: רשויות מקומיות באשכול 1-5 יזכו בשיעור השתתפות גבוה יותר- 85% לעומת 40%/50%. (ובהצטרף לפרמטרים נוספים- פחות מ 75 אלף תושבים, ומענק איזון לתושב לפחות 300 ₪.)
• קרן קרב
• צהרונים (ניצנים)- השתתפות הורים משתנה בהתאם לאשכול הרשות.
• הזנה (יוח"א) – הקיזוז לרשות בהתאם לאשכול הרשות. החל מקיזוז בשיעור 10% באשכול 1 עד 70% באשכול 8.
• מסגרות קיץ – בית הספר של החופש הגדול. באשכול 1-4 – מימון מלא. אשכולות 5-7 – השתתפות הורים בסך 300 ₪. אשכולות 8-10 – השתתפות הורים בסך 450 ₪.
• סייעת שניה: אשכולות 1-5 – השתתפות משרד החינוך בשיעור 100%. אשכולות 6-10 – השתתפות בשיעור 80%.
• אגרת שכפול וחומרי מלאכה : תקצוב 90% באשכול 1 ועד תקצוב בשיעור 50% באשכול 8.
• תוספת פדגוגית ניהול עצמי: באשכול 1-2: 200 ₪ לתלמיד בשנה. באשכול 3-4: 150 ₪ לתלמיד בשנה. באשכולות 5-6: 100 ₪ לתלמיד בשנה. באשכולות 7-10: 50 ₪ לתלמיד בשנה.
• קיזוזים נוספים – תכנית תקשוב.
• מוחזקות – רק כאשר אשכול הרשות נמוך מ7 (כאשר מדד הפריפריאליות נמוך מ 0.6)
• מתמטיקה תחילה – השתתפות הבעלות באשכולות 1-3: 0, באשכולות 4-7: 20%, ובאשכולות 8-10: 50%.

האם קיימת השפעה תקציבית על מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי?

ההשפעה על מוסדות מוכר שאינו רשמי בהתאם לנושאי התקציב. כך כל נושא תקציב אשר מושפע מאשכול הרשות, ההשפעה תהיה תקפה גם על מוסדות מוכרים שאינם רשמיים בבעלויות פרטיות. הדוגמה המובהקת – אגרות שכפול וחומרי מלאכה. אך בנוסף לכך תקציב סייעת שניה, וכן סעיפי תקציב רלוונטיים לעל יסודי כמו מוחזקות ומתמטיקה תחילה.