החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף החל מ – 01.01.2019. החוק משפיע מהותית על כלל המשק.
מה ההשלכה על מוסדות חינוך?

• תשלומי הורים ושכר לימוד: שכר לימוד נכנס להגדרת 'עסקה מתמשכת' בה בוחנים כל תשלום תקופתי בנפרד. להלן ציטוט: "בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר העסקה"
לפיכך, מוסד חינוך בו הסדר התשלומים הסטנדרטי הינו חודשי – ניתן לשלם במזומן את הסכום החודשי עד 11,000 ₪.
ומה קורה כאשר הורה מבקש לשלם במזומן על כל השנה?
בחוק אין התייחסות ספציפית למקרה בו בעסקה מתמשכת מתקבל תשלום במזומן על מספר תקופות יחדיו. בהתאם לנוסח היבש – נראה כי ניתן לפרש שכל חודש הינו עסקה נפרדת, וניתן לקבל תשלום מרוכז על מספר עסקאות, כל עוד כל עסקה אינה חורגת מהתקרה.

• תשלומים לנותני שירותים: (רלוונטי פעמים רבות בטיולים תשלום באוטובוסים וכו')
תשלום במזומן מעבר ל- 11,000 ₪ – אסור לפי חוק זה. נדגיש, כי גם תשלום הנמוך מ 11,000 ₪ אסור בתשלום במזומן בהתאם להנחיות ניהול תקין.