מי זכאי?

עובדי הוראה במוסדות חינוך בשנת וותק רביעית לכל הפחות. לבקשה למענק שעות נדרשת העסקה מינימלית שליש משרה, לבקשה להחזר שכר לימוד, נדרש העסקה מינימלית של 50% משרה.

מה כדאי? מענק שעות או החזר שכר לימוד?

מענק שעות: תגמול בצורה של שעות הוראה שבועיות נוספות. יחס התגמול הוא 1 ש"ש על 3 ש"ש נלמדות עד למקסימום 4 ש"ש בשנה. (למידה של 6 ש"ש מזכה ב-2 ש"ש מענק, 9 ש"ש מזכה ב-3 ש"ש מענק, 12 ש"ש מזכה ב-4 שעות מענק).
החזר שכר לימוד: שיפוי בגובה עלות שכר הלימוד.
הבחינה איזו צורת שיפוי עדיפה, נוגעת ישירות לנתונים האישיים של כל מורה. ככל והמורה מתחיל, ללא גמולים, משכורתו נמוכה ועדיפות להחזר שכר לימוד, ולהיפך – ככל שהמורה וותיק, ערך השכר גבוה יותר, ועדיפות למענק שעות.

האם הזכאות חוזרת על עצמה?

עובד הוראה יכול לנצל זכאות למענק שעות/החזר שכר לימוד 3 פעמים במהלך שנות עבודתו.

כיצד מגישים את הבקשה?

את הבקשה למענק שעות היה ניתן להגיש עד 13.7.19. את הבקשה החזר שכר לימוד יש להגיש במערכת המקוונת עד לתאריך 15.11.19, בקישור >>> 
לבקשה יש לצרף גיליון לימודים ממוחשב ומפורט (כולל פירוט קורסים, מרצים, שעות לימוד, התואר ומסלול התואר. להחזר שכר לימוד יש לצרף בנוסף אישור על גובה שכר הלימוד המלא הנדרש. לאחר שליחת הטפסים, על מנהל המוסד, וכל על נציג הבעלות לאשר את הבקשה במערכת האינטרנטית בפורטל עובדי הוראה.

מתי משולם המענק?

מענק שעות – משולם במהלך השנה כתוספת שעות הוראה על שעות ההוראה בפועל.
החזר שכר לימוד – במקביל להגשת הקבלות ולאישור ותשלום משרד החינוך.

האם בקבלת מענק שעות נדרש עובד ההוראה להפחית משרתו במקביל?

לא. ניתן להמשיך להיות מועסקים בהיקף העסקה קודם. אך מקסימום משרה (כולל שעות המענק) לא יעלה על 140% משרה בעולם ישן.