ספירת קופה
לצורך ביסוס היתרה במאזן החברה, יש לערוך ספירת קופה ולתעד פרטי השקים וכמות השטרות והמזומנים. גם עצמאי נדרש לערוך ספירה כזו, כדי לכלול אותה בהצהרת הון. שקים שנמצאו בקופה בסוף השנה מומלץ לצלם.

ספירת מלאי
ספירת מלאי מתבצעת בסוף שנת כספים (אפשרי 10 ימים לפני או אחרי סוף השנה תוך תיעוד התנועה שחלה באותם הימים). אין לתעד ספירה בעפרון!
הספירה תכלול :

מספר עוקב לכל גיליון
תאריך ספירה ומקום
שמות הסופרים
חתימות הסופר על כל גיליון
תיאור מזהה לפריט הנספר (כולל סימון מיושנים /מקולקלים) / יחידת מדידה/ כמות / מחיר ליחידה / סה"כ מחיר פריט נספר (כמות * מחיר)

דווחים נדרשים
האם דווח כדין על משיכת דיבנד? על עסקאות אקראי?

הכנסות שכירות למגורים
למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר, באתר מס הכנסה

התארגנות להצהרת הון
מומלץ מאד לאסוף תיעוד ולהיערך להצהרת הון. רמת סבירותו של ההכנסה של התא המשפחתי בניכוי הגידול בהון האישי שלכם (הצהרת הון), נבחנת בהתאם לטבלאות מחיה. האם ההכנסה סבירה ביחס לטבלאות, פחותה או עודפת. רשות המיסים פועלת בהתאם לטבלאות מחיה המפלחות את האוכלוסייה לפי פרמטרים של מספר נפשות ושל רמת הכנסה, וקובעות את שיעור עלות המחיה מתוך ההכנסה לכל אוכלוסייה. אם ההכנסה המדווחת בדוח האישי שלכם אינה מספקת הסבר למחייה, חשיבות שמירת המסמכים גדלה. חשוב לתעד ולצלם כל הסבר כלכלי (כמו מתנה מקרובים).

בחינת עמידה בחובותייך כמעסיק –זה הזמן לשאול את עצמנו:

האם בעסק תלוי במקום בולט הודעות בדבר שכר מינימום וזכיות בסיס?
האם לכל העובדים המועסקים מעל חודש יש טופס הודעה לעובד עם מלוא הפרטים הרלוונטיים?
האם כל העובדים מגישים גיליונות נוכחות (למעט עובדים במשרת אמון)?
האם קיימת הקפדה על עבודה ללא שעות נוספות מעבר לחוק, ושמירת שבתון של 36 שעות ברציפות? הפסקה בין ימי עבודה של 8 שעות?
האם לכל העובדים שולם פנסיה כיאות והועברו הכספים לחברות הביטוח במועד?
האם מבוצע מעקב בתלוש של צבירת חופש ומחלה (כולל עובדי משרת אמון)?

חשוב לזכור! כל ליקוי קל ואף אם לעובד אחד עלול לגרור חלילה לקנסות משמעותיים

לביצוע "ביקורת דמה" והכנה לביקורת תמ"ת ניתן לפנות למשרדנו לרו"ח רחל רביץ רכזת תחום שכר, שלוחה 61. rachel@cpa.mishor.co.il