החוזר לשנת הלימודים תשע"ח דומה לחוזר אשתקד, אולם בפרקטיקה, אין בידי החוזר לאפשר ניבוא מלא של התקציב הצפוי לנו בשנה הבאה.
התקציב מבוסס על תקני תלמידי ההוראה ותקני תלמידי הכשרה חלופית שאינה הוראה. קביעת המכסות תתבסס על מפקד התלמידים כפי שנקלטו במערכת הממוחשבת של משרד החינוך בתאריך ה 5.12.16. לחוזר המלא.

מכסת תלמידים הכשרה להוראה:

תקצוב של 1.65 ש"ש לתלמידה בשנה א ו 1.8 ש"ש לתלמידה בשנה ב ו-ג. בנוסף כמובן תקציבי אימונים לכיתה א ו -ב וכן תקצוב הצטיידות סמלי שטרם ידוע פרטים לגביו.

> מכסת הלומדות לשנה א'
תעמוד בכלל המוסדות יחד, כבשנים קודמות, על 2,340 לומדות.
תלמידי מקצועות רוויים בהן לדעת האגף קיימת הכשרה עודפת תילקחנה בחשבון חישוב המגמות באופן חלקי בלבד: יהדות / תנ"ך / כוללת א-ח 75%, חנ"מ 85%.
הגידול במכסות שנתון א' בכל מוסד לא יעלה על 10% ממספר המכסות בשנה קודמת. הגבלה זו חדשה וחלה משנה נוכחית בלבד.

> מכסות שנתונים א' ו ב'
מכסות התלמידים בתשע"ז יהוו את המכסות לשנתונים ב' וג' בשנת תשע"ח בהתאמה ובלבד שלא יהיו גבוהים ממספר הלומדים בפועל.

התקצוב בפועל כיום:
שיעור התקנים במכסת הבסיס בשנת תשע"ז עמד על 37%.
בשנים האחרונות התקבל תקצוב נוסף בהתאם להסכמים הקואליציוניים. התוספת ניתנה לשנתונים ב' ו ג' ובשנת תשע"ו הגיעה לכ 58%. מכסת הבסיס לשנת תשע"ח תכלול כמובן את מכסת הבסיס משנים קודמות ולא את תוספת התקנים מתקציבים קואלציוניים.

מכסת תלמידים הכשרה חלופית:

תקצוב של עד 0.7 ש"ש לתלמידה. בחוזר צויין מפורש כי "יקבעו מכסות בהתאם למסגרת התקציב שיתקבל למטרה זו".

>בדיווח המגמות יש לשים לב למגמות שכלל אינן מתוקצבות במסלולי ההוראה ויש לדווחן כהכשרה חלופית. חשוב מאוד לוודא מול המפקחת של המוסד מהו המבנה המוסדי של המוסד ואלו מגמות מסווגות להכשרה חילופית ואלו להוראה.
המגמות הינן: מדעי המחשב – 95, גרפיקה – 113, מינהל ומזכירות – 168 וחשבונאות – 162.

התקצוב בפועל כיום:
בשנים קודמות התקבל תקצוב בגין מלוא הלומדות להכשרה חלופית. הסכומים התקבלו במהלך שנת הלימודים ולעיתים בשנה העוקבת.
בשנת הלימודים תשע"ז נכון להיום התקבלו כ 33% מהתקצוב הנדרש בגין תקנה זו.