6 תמרורי אזהרה לפניכם – מעודכנים לשנת 2020 בהתאם לנוהל שר האוצר החדש
מהן דרישות הבסיס ממקבלי התמיכות? הרגולטור– החשכ"ל – משרד האוצר.

צעד ראשון – הגשה. איך עושים את זה?

מדי שנה נקבע במסגרת חוק התקציב השנתי, סכומי תקציב שנתי למשרדי הממשלה בתמיכה בנושאים שונים. משרדי הממשלה קובעים מבחנים לחלוקה. מבחני התמיכה מפורסמים באתר משרד המשפטים – קישור >>> או באתר גיידסטאר בקישור >>>
מבחן התמיכה מגדיר תנאי סף אשר מי שעומד בהם זכאי לקבלת תמיכה.
לכל מבחן תמיכה קיימת רשימת טפסים ומסמכים שנדרש להגיש במסגרת הבקשה לקבלת תמיכה.

משרדי הממשלה התומכים:

משרדי ממשלה תומכים

על מנת לקבל תמיכה יש למלא את טפסי הבקשה במלואם, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, ולהגיש את הבקשה עד למועד שנקבע. בקשות תמיכה למשרדים שעובדים בפורטל התמיכות במרכב"ה, מוגשות באמצעות פורטל התמיכות (מערכת אינטרנטית).
לאחר המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה, ועדת התמיכות במשרד התומך דנה ומחליטה האם הבקשה עומדת בתנאי הסף לקבלת התמיכה ובאם כן, מהו גובה התמיכה לה זכאי הגוף שהגיש את הבקשה.
הכללים לקבלת כספי התמיכה (לאחר אישור התמיכה) נקבעים ע"י המשרד התומך. לדוגמא, בחלק מהמבחנים כתנאי לקבלת כספי התמיכה יש להגיש דיווחים על ביצוע הפעילות שבגינה אושרה התמיכה.
תרשים הזרימה כפי שמפרסם החשכ"ל:

תרשים זרימה

תנאי בסיס לתמיכה: אישור ניהול תקין
חדש! ניהול תקין שהתקבל באיחור אך עד 31 בינואר, ככל שועדת התמיכות טרם דנה כבר בחלוקת הכסף, יהיה אפשר לקבל את התמיכה כולל חודשים רטרו. הכרה בניהול תקין שהתקבל באיחור הינו אישור חריג וינתן לכל היותר אחת ל-4 שנים למוסד.

« תמרור אזהרה ראשון : הוצאות הנהלה וכלליות »

התמיכות מוענקות מכוח סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. מאחר וכספי הציבור, הן התקציב הממשלתי והן תרומות הציבור לאותם גופים, מיועדים קודם כל לקידום מטרות חברתיות, הרי שהוצאות הנהלה וכלליות מופרזות מסיטות את כספי הציבור מהמטרות שלשמן יועדו.
להלן מדרגות שיעור הוצאות הנהלה וכלליות. תקרת הנהלה וכלליות מחושבת על פי מדרג, כאשר ככל שסכום המחזור עולה, אחוז הנה"כ נמוך יותר רק על התוספת השולית.

טבלה

חדש! במוסד שמחזורו לא עולה על 600 אש"ח שכר המנהל הכללי/בעל תפקיד אחר העוסק באופן מובהק בפעילות הנתמכת, המהווה עד 50% מהמחזור, לא ייכלל כהוצאות הנו"כ. – לצורך תחשיב הנו"כ כן תובא בחשבון פעילות בשווה כסף במגבלות המצוינות (הכללה בדוחות וכו').

וועדת תמיכות רשאית לאשר חריגות על בסיס בקשה מנומקת.

« תמרור אזהרה שני: שכר של בעל תפקיד »

חדש! עוד נקבע כי עלות שכר של ממלא תפקיד ניהולי בהיקף כלשהו לא תעלה על 630 אלף ₪ בשנה. שימו לב כי נציבות מס הכנסה הגבילה שכר בכירים למוסד ציבורי מוכר לפי סעיף 46 לעניין תרומות, כמי שמקבל שכר של חברה ממשלתית (כ-40 אש"ח ברוטו) והחילה כללים אחרים. העלות נבחנת בין אם המנהל מועסק כשכיר, עצמאי או נותן שירותים באמצעות קבלן משנה. בהסתייגות, תשלומים עבור רכיבים סוציאליים המשולמים באופן חד פעמי ולא כתשלום או הטבה דחויים, לא ייחשבו כחלק מעלות השכר המרבית.

אם אתם גבוליים, כדאי לבחון מהם הרכיבים שנדרש לכלול בעלות השכר, ולבצע תחשיב פרטני.
וועדת תמיכות רשאית לאשר חריגות על בסיס בקשה מנומקת. כמו"כ ההגבלה לא תחול על מוסד בו שכר זה נקבע לפי הוראות דין/נוהל או על מוסד שסך ההקצבות ותמיכות הציבוריות בו נמוכות מ-5 מיליון שח והן גם אינן עולות על 25% ממחזור הכנסותיו.

« תמרור אזהרה שלישי: גרעון או עודף »

לשם מניעת שימוש בכספי תמיכה לטובת כיסוי גירעונות,

> קבע החשב הכללי כי לא תאושר תמיכה למוסד ציבור אשר בדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו נרשמה יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילויות שלא יועדו בשיעור של מעל 100% ממחזור הכנסותיו השנתי לפי אותו דו"ח כספיי (ובמוסד חדש – הבדיקה תהיה לשנתיים) ועדת התמיכות, באישור החשכ"ל, יכולה לאשר חריגים בנסיבות מיוחדות.
♦ עודפים

על מנת לוודא חוסן כלכלי של הגופים הנתמכים, קבע החשב הכללי כי לא תאושר תמיכה למוסד ציבור אשר לפי הדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו גרעונו המצטבר עולה על 50%. ממחזור הכנסותיו באותה שנה, על פי אותו דו"ח, אלא אם כן אישרה ועדת התמיכות תכניות הבראה עבור הגוף. במוסד הנתמך לראשונה – הבדיקה תעשה לפי 30% גרעון, לשנתיים האחרונות. ככל שמחזור העמותה נמוך מ-500 אלף ש"ח – 50%.
♦ גרעונות

« תמרור אזהרה רביעי: מימון עצמי (מאצ'ינג) »

מאחר וכספי התמיכה מיועדים לסיוע במימון פעילות אותה הממשלה מעוניינת לעודד, ולא למימונה המלא, ועל מנת שלא ליצור תלות מלאה בכספי הממשלה, נקבע בחוק יסודות התקציב ובנוהל שר האוצר כי מוסד ציבור יידרש לממן את הפעילות הנתמכת ממקורותיו העצמיים בשיעור של לפחות 10% מעלותה. לא תינתן תמיכה ציבורית למוסד בשיעור העולה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת, לאותו סוג פעילות. הבדיקה תיעשה לכלל תמיכה ציבורית, לרבות רשויות מקומיות, ולא תיבדק רק לתמיכות 3א.

בכל מקרה, חשוב לוודא מהו השיעור הספציפי הנדרש לכל תמיכה. שיעור זה למשל: תמיכות משרד החינוך המחלקה למוסדות תורניים נדרש 10%, רווחה פנימיות נדרש 15%, תרבות נדרש 75%, וכן הלאה.

האחוז העצמי מחושב מסך הפעילות ולא מסך התמיכה (10% שווה 11.11% מהתמיכה)
> הבדיקה הינה בדיקה שנתית ולא חודשית.
> הלוואות או גרעון אינן נחשבות כמימון עצמי. מימון עצמי זהו כסף מתרומות, השתתפות הנהנים, הכנסות שכירות וכל מקור כספי שאינו תמיכה/ תקצוב ממשרדי ממשלה/ רשויות מקומיות. כספים מעיזבונות המדינה – יחשבו למקורות עצמאיים ולא לכספי תמיכה.
> חדש! מימון עצמי יכול להיות בשווה כסף, אם עומדים ב-4 תנאים : מנוהל רישום ומעקב המאפשר פיקוח, השווי רשום בדוחות הכספיים, שווי מתנדבים לא יעלה על שכר ברוטו של שכר מינימום, במבחני התמיכה הנוגעים לעניין נקבע כי ניתן להכיר בשווה כסף ומהן סוגי ההכנסות וההוצאות שבהן ניתן להכיר כאמור. כמובן שכספי תמיכה יועברו רק בגין כספים שהוצאו בפועל, וההכרה בשווה כסף הינה כנגד שיעור המימון העצמי הנדרש.

« תמרור אזהרה חמישי: העברות כספים »

תמיכה תינתן בעד פעילות שמוסד הציבור, מבקש התמיכה, מקיים בעצמו. מוסד נתמך אינו רשאי להעביר כספים ללא תמורה לגורם אחר במישרין / בעקיפין וכן לא ייתן הלוואה ללא ריבית או עם ריבית גם לא לעמותה אחרת.

העברת כספים ללא תמורה:

קיימים 5 חריגים שיפורטו להלן, ובכל מקרה חובה לוודא שלמוסד המקבל יש אישור ניהול תקין / אישור על הגשת מסמכים מרשם העמותות או אישור מקביל, ככל שקיים מאת הרשם הנוגע לעניין.
1. הלוואה לתאגיד שמתקיימים לגביה כל התנאים האלה

א. ההלוואה לא ניתנת מכספי התמיכה.
ב. התאגיד מקבל הכספים אינו תאגיד עסקי.
ג. מועד הפירעון של ההלוואה הוא בתוך שנת הכספים הקלנדרית שבה ניתנה ההלוואה.
ד. ההלוואה ניתנת לתקופה שלא תעלה על חצי שנה.
ה. פירעון ההלוואה יהיה בכסף בלבד, ולא יתאפשר פירעון בשווה כסף.
ו. ההלוואה ניתנת לגוף שאינו תאגיד קשור.
ז. ההלוואה תינתן בתנאי שוק ובמסגרת הסכם שנחתם בין הצדדים; נוסח ההסכם יועבר לוועדת התמיכות של המשרד.

2. המוסד שהעביר את הכספים הוא גוף מנהל של התאגיד המלכ"רי שקיבל את הכספים ("גוף מנהל" – מוסד ציבור המאגד או המעניק שירותי ניהול לפי הסכם לשני גופים או יותר אשר מטרותיהם הרשומות לפי כל דין דומות או זהות לשלו).
3. כספי תרומה שהועברו לתאגיד שאינו עסקי מכוח הסכם עם תורם.
4. העברה/הלוואה לתאגיד שהוא בשליטת המוסד, בהגבלות שונות.
5. העברה ללא תמורה מותרת במוסד שסך כל כספי התמיכה הציבורית בו לא עולה על 25% ממחזור הכנסותיו באותה שנה.

העברת כספי תמיכה בתמורה:

כספי התמיכה לא יועברו לאחר, אלא בהתקיים אחד מאלה:
1. התשלום מועבר לספק, לצורך רכישת שירותים הנצרכים עקב אופיים הטכני או המיומנות המקצועית הכרוכה בהם ושאינם מהווים החלפה למעשה של מוסד הציבור הנתמך.
2. התשלום מועבר למוסד אחר, אשר לא הגיש בקשת תמיכה בעבור אותה פעילות, ושבינו לבין המוסד הנתמך קיים הסכם לשיתוף פעולה לצורך ביצוע הפעילות הנתמכת, וזאת אם לא צוין אחרת במבחן התמיכה ובלבד שלמוסד שאליו מועברים הכספים ניתן אישור ניהול תקין מרשם העמותות, ככל שהוא מפקח עליו.

« תמרור אזהרה שישי: שנתיים ניסיון »

מוסד הנתמך לראשונה בתחום פעילות מסוים, יחויב בשנתיים פעילות באותו תחום פעילות במימון ממקורות עצמיים. במקרים חריגים ביותר, שעולה בהם צורך לוותר על דרישת הניסיון, רשאית ועדת התמיכות, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לוותר על דרישת הניסיון שנקבעה , וזאת בהתקיים אינטרס ציבורי מובהק במתן הפטור; במקרה זה, תובא בחשבון, כשיקול משמעותי, העובדה שהפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה התקיימה, בפועל, במשך שנתיים לפחות על ידי מוסד ציבור, שממנו התפצל מוסד הציבור מבקש התמיכה, ושהיא נתמכה בתקופה האמורה כדין על ידי המדינה. הוועדה יכולה לאשר עמותה שהיא יחידה באזור, בעלת פעילות יחודית ונדירה, עמותה שהוקמה לצורך מיוחד וכן הלאה.

וכן – יש בהחלט גם ביקורות…

ביקורות