הצעת חוק חינוך מיוחד להשוואת תנאים לתלמידי ועובדי מוסדות חינוך מיוחד מוכרים שאינם רשמיים

בחודש הקודם דיווחנו על הצהרות ובשורות שהועברו בוועדת החינוך בכנסת ולאחר מכן במכתב יוצא דופן של מנכ"ל משרד החינוך בו הצהיר כי תבוצע השוואה בין תקצוב מוסד חינוך מיוחד מוכש"ר לרשמי. החודש הוגשה הצעת חוק באמצעות 53 ח"כ כנסת (!).
בדברי ההסבר לחוק מצוין כי כיום קיימת במערכת החינוך בכלל ובמערכת החינוך המיוחד בפרט, אפליה קשה שפוגעת באופן ממשי הן בתלמידים והן בעובדי מוסדות החינוך. אפליה זו באה לידי ביטוי בשירות ירוד משמעותית שמקבלים תלמידי החינוך המיוחד במוסדות של החינוך המוכר שאינו רשמי (להלן –המוכש"ר), לעומת השירות שמקבלים תלמידים במוסדות החינוך הרשמי. מצב זה יוצר למעשה מצב של תלמידי חינוך מיוחד סוג א' לעומת תלמידי חינוך מיוחד סוג ב' מבחינת היקף התמיכה שלה הם זוכים מהמדינה. בנוסף, מורים שמלמדים בחינוך המיוחד במעמד מוכש"ר, אינם נהנים משיפור בתנאי העסקתם עקב אי יישום רפורמת אופק חדש. כתוצאה מכך, מורים חדשים רבים בוחרים שלא להגיע למוסדות אלה ורבים אחרים עוזבים.
להלן הסעיף המוצע כי יכלל בחוק:

"כל תכנית שמונהגת במוסדות חינוך מיוחד שהם מוסדות חינוך רשמיים, תונהג באופן שווה גם במוסדות חינוך מיוחד שהם מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים; לענין סעיף זה, "תכנית" – לרבות תכנית "אופק חדש", שנקבעה בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים מיום כ"ח בכסלו התשס"ט (25 בדצמבר 2008), לרבות תיקוניו והתוספות שנוספו לו מזמן לזמן וכן תכניות מיוחדות".

בפועל בהתאם לנוסח התיקון המוצע והמצוטט לעיל, נראה כי למרות דברי ההסבר המתייחסים לשני הבטים, ההצעה  עצמה מתייחסת רק לתוספת שעות ולתוספת תכניות. נוסח החוק  אינו מנוסח באופן שיסדיר תקצוב אחיד לעובדים בח"מ במוכש"ר בהתאמה לעובדים במערכת הכללית במצב זה עדיין ישאר פער בתקצוב שכר המורים. לדעתנו נכון יהיה להוסיף בנוסח החוק כי "תקצוב שכר הצוות במערכת המוכש"ר יחושב באופן שווה לשכר הצוות במערכת הרשמית".