א. רשם העמותות קובע כי עמותה רשאית להעביר כספים למלכ"ר אחר בהצטברות התנאים:

1. תואם למטרות העמותה.
2. התאגיד המקבל הינו מלכ"ר הפועל למטרות דומות.
3. ידוע לנותני התרומות כי יתכן והתרומות יועברו.
4. כאשר הסכום או הנכס המועבר מהותיים, יש לקבל את אישור האסיפה הכללית.
5. העמותה תפקח כי נעשה שימוש בכספים המועברים למטרה שלשם כך הועברו.
6. לתאגיד המקבל יש אישור ניהול תקין בתוקף. (אם אין, יש לבצע כהלוואה עד לקבלת אישור ניהול תקין ואז יוכר כתרומה.)
7. יש לדווח בדוח המילולי.

ב. עמותה מאושרת לעניין סעיף 46 רשאית להעביר כספים רק לעמותות מאושרות לעניין סעיף 46. המלצות וועדת פריש:

עמותה רגילה – רשאית להעביר כספים רק לעמותות מאושרות לעניין סעיף 46.
ארגון תומך – רשאי לתמוך בעמותה שאין לה אישור סעיף 46 בשנתיים הראשונות לפעילותה בתנאי שסך היקף התמיכה בעמותות ללא סעיף 46, לא יעלה על 15% מכלל היקף התמיכה שהארגון מעביר לעמותות.

ג. עמותה מקבלת תמיכה רשאית להעביר כספים ב – 3 המקרים הבאים:

1. התמיכה מכלל משרדי הממשלה לא עולה על 25% ממחזור העמותה.
2. הכספים מועברים מכוח הסכם עם תורם.
3. המוסד המעביר הוא "גוף מנהל" של התאגיד מקבל הכספים.

בכל מקרה צריך להקפיד:

1. לתאגיד המקבל יש אישור ניהול תקין.
2. יש למסור הודעה בדבר העברה לרשות המיסים ולמשרד התומך
3. התאגיד המקבל אינו תאגיד עסקי.

ד. פעילות נתמכת חשכ"ל

פעילות נתמכת מהחשכ"ל חייבת להתבצע על ידי העמותה עצמה ולא באמצעות עמותות אחרות, אלא אם כן:
התשלום מועבר כרכישת שירותים מספק במקרים מיוחדים (אסור החלפה במהות).
או שהתשלום מועבר במסגרת שיתוף פעולה, בתנאי שהעמותה המקבלת לא הגישה בקשת תמיכה אף היא ותבחיני התמיכה אינם אוסרים זאת.
אין בחוק או בהוראות הגבלות על שיתוף פעולה בין עמותות, אם הפעילות אינה מתוקצבת/ נתמכת.