מוסדות רבים נוהגים להעסיק תלמידים בחופשת הקיץ. להלן סיכום תמציתי של כללי העסקה בהתאם לחוק עבודת הנוער.
אין להשליך על העסקה במהלך שנת הלימודים בהן קיימות הגבלות נוספות כמו למשל אישור מוסד החינוך.
בכל מקרה של ספק כדאי להיוועץ עם עו"ד.

תנאי בסיס:
א. גיל – בחופשת הקיץ ניתן להעסיק ילדים מגיל 14, וזאת בעבודות קלות שאין בהן להזיק להתפתחותם ובריאותם.
ב. פנקס עבודה – מעסיק לא יעביד נער, ללא שיצא על שמו פנקס עבודה מטעם שר הרווחה. בקשה לפנקס עבודה תוגש ע"י הנער. בפנקס ירשמו הפרטים הבאים: פרטיים אישיים של הנער, תאריך תחילת העבודה, וכן רישום נוכחות סדיר הכולל שעות עבודה והפסקות, מועדי חופשה שנתית וימי מחלה ותאריך הפסקת העבודה.
ג. בדיקה רפואית – אין להעסיק נער, ללא בדיקה ואישור מרופא על העבדתו. על המעסיק להפנות את הנער לבדיקה, הזמן הדרוש לבדיקה יחשב לשעות עבודה.
ד. הודעה על תנאי העסקה בהתאם ל'חוק הודעה לעובד' בהעסקת נער חובה למסור לעובד הודעה על תנאי העסקה והשכר בתוך כשבעה ימים ממועד תחילת העבודה (בשונה מהנדרש לגבי עובד בוגר כ- 30 ימים מתחילת ההעסקה).
ה. גליון נוכחות – כמו כל עובד…

גובה שכר:
ו.שכר לא יפחת משכר מינימום לנוער כקבוע בחוק, להלן טבלה

גילשכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 1621.45 ש"ח
עד 1722.98 ש"ח
עד 1825.43 ש"ח

ז. תוספת חופשה

במקרים בהם עובד מועסק פחות מ-75 ימים – ניתן להוסיף לשכר הרגיל את תמורת החופשה כחלק יחסי כ 4%. בכללי – נער עובד זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה (במקום 14 ימי חופשה לעובד בוגר בשנה ראשונה).

שעות העסקה:
ח. שעות עבודה לא יעלו על 8 ליום. במקום עבודה בו מותרת העסקה מעבר ל-8 שעות ביום, וגיל הנער עולה על 16 שנים – ניתן אף עד 9 שעות ביום, אך בכל מקרה אין להעסיק יותר מ- 40 שעות בשבוע.
ט. מנוחה שבועית יש לשחרר את הנער למנוחה שבועית כ-36 שעות רצופות לשבת. (ולנער שאינו יהודי, יום ראשון או שישי)
י. הפסקות בהעסקת נער 6 שעות או יותר ליום – יש לתת לו הפסקה מינימום 3/4 שעה, (ולפחות חצי שעה רצופה). לתשומת לב! הפסקה זו אינה מחויבת בתשלום ע"י המעסיק אלא במקרה שנוכחות הנער נדרשת במקום בשעת ההפסקה.
יא. איסור עבודת לילה אין להעסיק נער בשעות הלילה- עד לגיל 17 משעה 20:00 עד 8:00 למחרת, ומגיל 17 משעה 22:00 עד 6:00 למחרת.