מס אישי על הכנסת עובד זר – נקודות זיכוי לעובד זר

בימים אלו פורסם תיקון לחוק, על פיו עובד זר יהיה זכאי לנקודת זיכוי החל משנת 2018, ולחצי נקודת זיכוי בשנת 2017.

נשללת הזכות לזיכויים נוספים כגון זיכוי בגין תרומות ובגין חיסכון בקופת גמל.
עד לסוף שנת 2014 נקבע בתקנות מס הכנסה שתושב חוץ השוהה ומועסק בארץ כדין זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי לגבר, 2.75 נקודות זיכוי לאישה. וכן ניכוי בגין הפרשות פנסיה. בשנים 2015-2016 היו תקפות תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 ועובד זר לא היה זכאי לנקודות זיכוי, למעט עובדים בענף הסיעוד].
הקלות מיוחדות:
• מומחה חוץ חוקי זכאי לניכוי הוצאות שהייה עד שנה. בכדי להיחשב מומחה חוץ יש לבסס את המומחיות, לקבל שכר הולם (לכל הפחות כ 13 אלף ₪) וכן הלאה.
• עיתונאי חוץ, ספורטאי חוץ ומומחה חוץ מאושר לפי חוק עידוד השקעות הון- מס מוגבל עד 25%.

תנאי העסקתם של עובדים זרים

חוק עובדים זרים משלב שני היבטים בהעסקתם של עובדים זרים.
א. העסקת עובדים זרים בהתאם לקריטריונים בחוק ועיקרם אישור העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה למעסיק ולעובד.
ב. שמירת זכויות ככל עובד בתוספת זכויות נוספות, כמו החובה לדאוג למגורים הולמים (ניתן לנכות משכרם עבור הדיור בכפוף לתקנות), חוזה עבודה בכתב בשפה שהעובד מבין וכן הסדרת ביטוח רפואי שיחליף את הביטוח הממלכתי, (ניתן לנכות עד שליש מהפרמיה, ויחיד המעסיק בסעוד עד מחצית).

מיהו עובד זר ומיהו תושב?

בפקודת מס הכנסה יש הגדרה חוקית – מי שמרכז חייו בישראל:
א. לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר: מקום ביתו הקבוע, מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו, מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים,
ב. חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל – אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר; או אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.
בחוק הביטוח הלאומי אין הגדרה מלאה:
משמעותו נקבעה בפסיקה. הקריטריונים להכרה באדם כתושב ישראל לעניין ביטוח לאומי וביטוח בריאות חמורים במידה ניכרת מאלה של מס הכנסה. עובד זר השוהה בארץ יותר משנה אחת ברציפות יוכר כתושב לצורך מס הכנסה, אך לא יוכר כתושב לצורך ביטוח לאומי וביטוח בריאות. הכרה כזו תינתן רק לאחר שנות שהייה רבות, ו/או לאחר עמידה במבחנים נוספים המוכיחים את הקשר של העובד לארצנו.
לעניין שרות צבאי: עובד זר אינו אזרח ולכן לא יגוייס לצה"ל.

מס היטל עובדים זרים למעסיק – היטל עובד זר עומד על 20%

[בעבר ההיטל הינה נמוך יותר. במהלך שנת 2013 עודכן ל-8%, ב-2006 ל-10%. ובשנת 2010 הועלה ההיטל ל-20%] פטורים או הקלות בהיטל עובד זר:

• פלסטינים תושבי יש"ע. (אולם יש לזכור למסות ולדווח בהתאם להנחיות תשלום שכר עובדי שטחים)
• אזרח מדינה הגובלת בישראל המועסק כדין בישראל וחוזר בתום יום העבודה למדינתו.
• עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי.
• עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ.
• מומחה חוץ שמשכורתו היא לפחות פעמיים השכר הממוצע.
• עובד השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל אביב-יפו.
• בענף החקלאות 10%.
• בענף הבניין 15%.
• בענף המסעדות האתניות 15%.

ביטוח לאומי – עובד זר משלם ביטו"ל מופחת

מאחר ומבוטח רק בשלושה ענפים של הביטוח הלאומי: נפגעי עבודה, פשיטת רגל ואימהות. להלן טבלת שיעורי ביטו"ל:

תקרת שכרעובד מעבידסה"כהשוואה לחישוב
5,678 0.04%0.87% 0.91%3.45%+3.5%= 6.95%
43,240 0.49%2.34%2.83%7.5%+12%=19.5%

לסיכום:

עובדפטור מהיטלהטבה נוספת / הערה
עובד זר כלליX
עובד סיעודV
מומחה חוץVניכוי הוצאות, מס מוגבל
ספורטאי/ עיתונאיXמס מוגבל
חקלאותחלקיהיטל מופחת 10%
בניין ומסעדות אתניותחלקיהיטל מופחת 15%
פלסטיניV