פורסמו הנחיות על העסקת קרובי משפחה החלים גם במוסדות מוכרים שאינם רשמיים! וישנם גם חריגים >>> לאור העובדה כי מוסדות רבים קבלו לאחרונה התרעה לפסילת ניהול תקין ואף מינוי חשב מלווה, מומלץ להקדיש תשומת לב לבחינה יסודית. כללים אלו מצטרפים לכללי העסקה בהתאם לרשם העמותות, מס הכנסה (לצורך זיכוי 46), ומשרד הפנים (הנחה מארנונה).
בכנס מישו"ר לעמותות לפני חודשיים התקיים פאנל נרחב בנושא, ותמצית ההנחיות פרסמה בחוזר לעמותות, קישור >>> .

מהו קרוב משפחה?
הגדרת קרובי משפחה הינה: בני זוג לרבות ידוע בציבור, הורים, סבים ונכדים, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם!, גיס/גיסה, דוד/דודה וילדיהם! חם/חמות, לרבות קרוב שהוא מאומץ.
שימו לב כי הגדרה זו הינה רחבה יותר מהגדרת רשם העמותות שלא כוללת גיסים, דודים ובני דודים.

ההגבלות המרכזיות

קיים איסור להעסיק קרובי משפחה באותו מוסד. אם קיימים עובדי הוראה קרובים באותו מוסד הפתרון הוא להעביר למוסד אחר. סמל שונה משמעותו מוסד שונה. (לגבי גני ילדים לא חלה בהירות לאור העובדה שאשכול גנים מתייחס כיום למספר סמלים)
קיים איסור להעסיק קרובי משפחה של הבעלים על המוסד – חברי ועד ומנכ"ל.
עובדי הוראה לא יוכלו להיכנס לתפקיד ניהול בית הספר במידה ובמוסד מועסקים קרובי משפחתם או במידה וקיימת קרבת משפחה למנהל אגף חינוך ברשות המקומית.

תנאים לקבלת אישור חריג

מנהל המחוז רשאי במקרים מסוימים לתת אישור להעסקת עובדי הוראה ובלבד שמתקיים אחד מהתנאים הבאים:
המוסד הוא מוסד חינוך יחיד מסוגו בישוב.
מועסק רק קרוב משפחה אחד, בתחום דעת נפרד ושונה, ואין ביניהם יחסי כפיפות.
שירותו של האדם חיוני במערכת, ואין באותה עת מועמד אחר מתאים למילוי התפקיד.

בנוסף, וכהרחבת האפשרות למתן היתר חורג – מנהל אגף כח אדם בהוראה יחד עם מנהל המחוז רשאים לתת היתרים נוספים לשנת לימודים אחת בלבד, בהתאם לשיקולים הבאים:

דרגת קרבת המשפחה
חיוניות המועמד לתפקיד (לרבות במצב של מחסור בעובדי הוראה)
מספר מוסדות החינוך מאותה שכבת גיל (קדם יסודי, יסודי, חטיבת ביניים) ביישוב
מספר קרובי המשפחה המועסקים באותו מוסד חינוכי
האפשרות למנוע יחסי כפיפות וקשרי עבודה בין קרובי המשפחה.