בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, פעילותה הכלכלית של הרשות המקומית משתנה בימים אלו תוך כדי תנועה.
בנוסף לאתגרי רווחה, בריאות ושמירה על רציפות שלטונית, נקראית הרשות להערך תקציבית ולבחון אלו השלכות כספיות צפויה תקופת המשבר להותיר. מומלץ לבחון את כלל סעיפי התקצוב ולשקלל בשיעור שינוי צפוי. מהי תקופת המשבר הנוכחית 21% לפי ימים קלנדריים. דהיינו מה 15 לחודש מרץ ועד סוף מאי. כמובן שיש לעקוב האם יש צמצום או הרחבה.
צפוי שינויים בהכנסות, למשל:
⇐ ארנונה עסקים – צפוי להינתן הנחה בין עסקים לא פעילים. טרם הוברר גובה הנחה וגובה שיפוי משרד הפנים.
בנוסף, ניתנה דחיה בתשלומי ארנונה לעסקים, גביית פיגורים בד"כ קשה יותר ושיעורי הגביה נמוכים יותר.
⇐  ארנונה תושבים –קושי גביה תזרימי וכן הגדלת הנחות המבוססות על בסיס הכנסות לנפש
צפוי שינויים בהוצאות, למשל:
⇐  צמצום סעיפי שכר – שעות נוספות, תפקידים מיוחדים. כל אלו אינם מבוצעים ואף בהתאם להנחיות צו החרום אינן מאושרות ללא אישור ממונה.
⇐  צמצום הוצאות נסיעה והוצאות רכב – יצומצמו בהתאמה. לעניין הוצאות רכב יש להביא בחשבון כי הוצאות ליסינג וביטוח בד"כ ללא שינוי והצמצום הצפוי הינו בעלות תיקונים והוצאות דלק – בד"כ כ 50% מעלות הרכב, כל זאת משוקלל בתקופת המשבר.
⇐ ביטוחים – יש מקום לבחון התאמה וצמצום פוליסות ביטוח
⇐ צמצום הוצאות משרדיות כיבודים ותפעול מבני הרשות
⇐ פעילויות ואירועים – צמצום בהוצאות ובהכנסות – וזאת בהתייחס לארועים הצפויים עד הקיץ כולל אירועי יום העצמאות
⇐ פעילות ותמיכה בתושבים בתחומי בריאות רווחה חינוך ותרבות
שינוי צפוי בתחום החינוך:
 ככל שתקופת משבר הקורונה תתארך, והאפשרות להשלים לימודים בחופשת הקיץ תחת חופשת הקורונה תצטצמם ותתבטל – צמצום הפעילות יהיה בפועל ולא רק תזרימית, ויווצר חסכון בגין חלק העלות המושת באופן מבנה בכל פעילות חינוך. אולם במקרה ותקופת הקורונה תהיה קצרה, ותתאפשר המרת הימים בימי החופש הגדול, בסופו של דבר החלפת הימים אלו באלו תהיה שווה בקירוב וללא שינוי מהותי בשורה התחתונה. לכל היותר דחייה תזרימית.
⇐ חסכון קל בהוצאות שכר מ"מ – לדעתנו ניתן להניח שיעור צמצום קל של כ 5% מעלות השכר לתקופה בגין העדר אפשרות לניצול ימי מחלה. תקופת קורונה 21% * 5% = 0.4%
⇐ חסכון עלויות מוסד חינוך מיוחד – הפעלת מוסדות חינוך מיוחד פיגור – בכל מקרה מתקיימת פעילות ברוב תקופת הקיץ ומשכך הסעות ח"מ וכן עלויות תפעול המוסד – מדובר בחסכון בפועל גם במקרה שתקופת הקורונה לא תתארך.
⇐ חסכון עלויות מוסד על יסודי –  ככל שיאושר למידה מרחוק בהתאם למתווה של ארגון המורים העל יסודי– הוצאות תפעול יהיו אכן בפועל מצומצמות בהתאם ליחס מספר הימים בתקופה לכלל ימי פעילות במוסד העומד על 23%. גם לגבי שיעור זה יש לעקוב ולעדכן.

דוגמא לרשות מקומית לה בצענו סימולציה, תקציב חינוך ברשות עומד על כ 50 מיליון ₪

לכידה