• באיזה אופן מזדכה המוסד ממס שבח?

מכירת זכות במקרקעין בידי מוסד פטור לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין בהתאם לפרוט להלן:
1. המקרקעין שמשו במישרין את המוסד במשך 80% מהתקופה – יש פטור מלא.
2. שימוש במישרין במשך תקופה קצרה מ- 80% או שלא שימשו אותו כלל:

> שנה עד ארבע שנים – יינתן פטור יחסי
> תקופה העולה על ארבע שנים – יינתן פטור של מחצית המס + פטור יחסי

משך השימוש בנכס במוסד מאושר 611-4 שנים4 שנים ומעלה
שימוש במישרין 80% מתקופת האחזקה בנכס ומעלהפטור מלאפטור מלא
שימוש במישרין במשך תקופה של 0%-80% מתקופת האחזקה בנכס פטור יחסי50% פטור + 50% פטור יחסי
לא שימשו את המוסד כלל במישרין (כגון השכרה)אין פטור50% פטור

3. מכירה של מקרקעין ע"י מוסד ציבורי שקיבל את הדירה במתנה נדרש לתקופת צינון של חמש שנים. אם תקופה קצרה יותר – יהיה פטור רק על התקופה בה שימש את המוסד אבל ימוסה על חלק נותן המתנה

• אילו הקלות יש במס רכישה?
אם המקרקעין ישמשו את המוסד במישרין אזי מס רכישה יופחת ל-0.5% בלבד (במקום 6% בדר"כ).

• האם אפשר לקבל אישור לפי סעיף 61 רטרואקטיבית?
כן. יש להגיש את הבקשה בנציבות מס הכנסה

• יש למוסד נכס המושכר לאחרים ומניב הכנסות-האם אהיה זכאי לפטור מלא ממס שבחה?
לא. פטור מלא ממס שבח ינתן רק אם הנכס שימש במישרין את המוסד. הפקת הכנסות פסיביות אינה עונה על ההגדרה של שימוש במישרין.

• מלכ"רים כגון עמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשים, שיש להם מקרקעין למכירה, צריכים להביא בחשבון כי בעסקת המכירה הם עלולים להיות מחויבים במע"מ, בנוסף למס שבח במכירת אותם מקרקעין. יש לבדוק כל עסקה, טרם ביצועה, כדי לוודא את מלוא חבויות המס שיחולו עליה, גם אם המוכר הוא מוסד ללא כוונת רווח במטרותיו העיקריות.