האם הרשות זכאית לקרן?

רקע:
עד שנת 1995, הממשלה היתה פטורה מתשלום ארנונה על נכסים ממשלתיים.
משנת 1995 מוסדות המדינה שילמו ארנונה. הארנונה שולמה בשיעור מופחת (30%- 55%), בערים המוגדרות כ'ערי עולים' התשלום עמד על שיעור 100%. ההבחנה איזו עיר תיחשב כעיר עולים ואיזו אינה כזו, מבוססת על רשימת ערי עולים משנות החמישים, ולא היתה רלוונטית למידת היציבות והחוזק של הרשות כיום.

באוגוסט 2016 התקבלה החלטת ממשלה (החלטה מס' 1841) להביא לחלוקה מושכלת יותר של כספי הארנונה הממשלתית, תוך קביעת קריטריונים עדכניים לרשויות שייהנו מהטבת הארנונה הממשלתית.
רשימת ערי עולים הקודמת תבוטל.

הדרך החדשה לחלוקת המשאבים – הקמת קרן לצמצום פערים ברשויות מקומיות.
כספי הקרן כוללים בין היתר את כספי הארנונה על נכסים ממשלתיים ברשויות שהוגדרו כרשויות עולים. הסכומים שיכללו מהווים את הפער בין ארנונה מופחתת לארנונה המלאה בנכסים הממשלתיים.

אילו רשויות יכללו בתכנית?
התנאים להצטרפות במצטבר:
1. הרשות אינה "רשות איתנה".
2. מדד סוציואקונומי < 8
3. ניקוד סף > 20.
מושפע ממדד פריפריאליות, מדד חברתי כלכלי, הכנסה לנפש מארנונה כללית, מספר התושבים לרשות.

אופן החלוקה?
הקרן, תחלק את התקציב על פי קריטריונים ברורים ואמות מידה ברורות, הנותנים עדיפות בחלוקה למעמד סוציו אקונומי נמוך, מדד פריפריאליות נמוכה, ערים קולטות עליה ועוד. השינוי יעשה במדרג. בשנים הראשונות יינתן משקל גבוה יותר בפרמטר ערי עולים (כלומר רשויות שנכללו ברשימת ערי עולים הקודמת) המשקל המוגדל לערי עולים יפחת בהדרגה במשך 4 שנים.

מהו גובה תקציב הקרן?
בסיס תקציב הקרן בכל שנה יעמוד על סך 500 מיליון ש"ח. תקציב הקרן יעודכן בכל שנה.

מהו מועד ההפעלה של הקרן?
מועד התחולה שנקבע – 1 בינואר 2017.
בתחילת חודש דצמבר פורסמה טיוטת התקנות לכללי חלוקת הקרן לצמצום פערים בין הרשויות המקומיות.
השנה כספי "קופת" רזרבת השר אוחדו לסל התקציב של הקרן לצמצום פערים.