השלמה למינימום לעובדי הוראה

בהתאם לחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום-הוראת שעה) 2015, עודכן חישוב ההשלמה, והוא כלל גם את התוספות מכוח ההסכמים הקיבוציים שעד אז לא באו בחישוב ההשלמה (תוספות מוחרגות) ולפיכך עובדי ההוראה לא היו זכאים להשלמה למינימום בגין עידכון זה שכן מקבלים תוספות שכר ושכרם הכולל עולה על שכר המינימום.
על מנת לא לפגוע בעובדים ולבצע "שחיקה בערך השכר" – פוצו העובדים באופן חלקי. ישנה הוראת שעה כי מבוצעת השלמה ללא התוספות המוחרגות לשכר מינימום לפני העליה באפריל 2015 4,300 ₪ (ובדיוק מלא 4,333 ₪ צמוד מדד) רכיב זה נקרא "הפרשי הוראת שעה"

עם העדכון שכר המינימום בינואר 2017 ל-5,000 , לכאורה עובדי ההוראה בדרגות הנמוכות, יהיו זכאים גם לרכיב השלמה למינימום מעבר לרכיב הפרשי הוראה שעה שקיבלו עד כעת. מדובר בסכום של עד 100 ₪ למישרה מלאה.