אי העברת תשלומים לקופות הגמל וההשתלמות במועד!
זהירות! כתבי אישום! קנסות! פרוקים!

לאחרונה, הוגשו כתבי אישום אישיים​ ע"י המדינה נגד מספר מנהלים וחברי ועד בעמותות שלא הפרישו ו/או לא העבירו כספים לקופות הגמל וההשתלמות במועד, זאת בעקבות חקירה של האגף הפלילי במנהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד העבודה. זאת בנוסף לשורה של קנסות, והקפאת תקציבים ותמיכות בעמותות.

בית המשפט התבטא :

"זה משול לשליחת יד ע"י המעסיק לכיס העובד, תוך פגיעה ממשית בו ובזכויותיו האלמנטריות ביותר"
" לא ניתן להפריז בחשיבותו של הערך הכלכלי שנפגע כתוצאה מביצוע העבירה".

בהזדמנות זו אנחנו מבקשים להפנות תשומת לבכם! מומלץ להיערך לביקורת משרד העבודה גם בדרישות החוק הנוספות וכן הגנה בפני תביעות:

> האם תשלומי השכר מועברים על ידכם לעובדים מדי חודש עד ה 9?
> האם לכלל העובדים הזכאים נפתחה פוליסה וקיימת פוליסה פעילה ותשלומי הקופות מועברים עד ה 15 לחודש ונעשה היזון חוזר.
> האם לכל העובדים הועברה הודעה/הסכם לעובד?​
> האם קיימת התאמה בשעות בתלושי השכר לגליונות הנוכחות?
> האם העובדים על דוחות נוכחות חודשיים? העסקת העובדים נעשית לפי חוק שעות עבודה ומנוחה?
> האם בוצע ריענון מדניות / נוהל לקליטת עובדים וכן מדיניות /נוהל שימוע ופיטורין.​
> האם תלושי השכר מועברים על ידכם לעובדים מדי חודש?
> האם תליתם מודעה מעודכנת עבור שכר המינימום שהתעדכן בחודש 4.18?
> וכמובן בקרה על חשבות שכר: אופן הצגת המידע בתלושי השכר, בדיקת תשלום שכר מינימום. נסיעות והבראה.

עמותה המבקשת לבצע ביקורת עצמית ומוכנות לביקורת משרד הכלכלה, נשמח לבצע בדיקה משותפת.
נא רשמו לרו"ח חגית גולדברג chagit@cpa.mishor.co.il או לרו"ח סימי רובין simi@cpa.mishor.co.il

השקט שלכם זו המחויבות שלנו!

רחל רביץ, רו"ח, מנהלת תחום בקרות שכר
משרד מישו"ר חשבות